ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยม

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้ง

มันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รายงาน นางสาววิยดา มงคลศรีวิทยา

ปีที่รายงาน 2560

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ ค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการดำเนินการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยนำเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความเหมาะสม ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน หลังจากนั้นนำไปหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทดสอบรายบุคคล ใช้กลุ่มตัวอย่าง 3 คน ขั้นทดสอบกลุ่มย่อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 9 คน ขั้นทดสอบภาคสนามใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยออกแบบเชิงทดลองก่อนเรียน และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการทดสอบค่าที (t-test) และตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์ เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.67/84.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 จึงนับได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์ เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเบเกอรี่ ชุดสร้างสรรค์เบเกอรี่จากแป้งมันเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

โพสต์โดย ครูวิยดา : [1 ก.พ. 2561 เวลา 20:35 น.]
อ่าน [1914] ไอพี : 122.154.147.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ