ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Earth Calling โดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการของ

เมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง

2) แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ รวม 30 ข้อ และ

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.93/82.55 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

2. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6849 หรือร้อยละ 68.49

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของ

เมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสอน

อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชา

อังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

= 4.65 และ S.D = 0.53)

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจแบบบูรณาการของเมอส์ดอกส์ (MIA) รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนอยางเปนระบบชวยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น

รวมถึงมีความพึงพอใจในการเรียนและมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย ยะ : [16 ก.พ. 2561 เวลา 12:18 น.]
อ่าน [2011] ไอพี : 1.1.228.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ