ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารคุณภาพ เชิงระบบของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด

ชื่อเรื่อง: รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย: นายนุกล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

คำสำคัญ: รูปแบบ, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารคุณภาพเชิงระบบ

บทคัดย่อวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ

1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก่อนการพัฒนา

2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ

3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ การพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ โดยประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 4 คน ข้าราชการครูผู้สอนจำนวน 61 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ชุด แบบบันทึกข้อมูล การสนทนา กลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหา ในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โรงเรียน มีทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่จุดเด่นคือ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ด้านกระบวนการ (Process) การวางแผนการระบบ การประกันคุณภาพยังไม่ชัดเจน การนิเทศกำกับติดตามไม่สม่ำเสมอ การสรุปรายงานผลข้อมูล ยังไม่ครอบคลุมมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามาตรฐาน ด้านผลผลิต (Output) คุณภาพการจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ระบบ การบริหารจัดการ อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ด้านผลกระทบ (Outcome) บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพทำให้มีทัศนคติเชิงลบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อดีคือ ครู ผู้บริหาร นักเรียนและชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือในการรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมพัฒนางาน ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติ ของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนการพัฒนาพบว่าระดับการปฏิบัติก่อนการพัฒนา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจำแนกรายด้านพบว่า ด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำ คือ

1) นำผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูล ในการวางแผนการดำเนินงาน

2) มีการรายงานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ

3) กำหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

4) กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานระบบประกันคุณภาพชัดเจน

5) มีการรวบรวมข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาเป็นข้อมูลในการ วางแผนการดำเนินงาน

6) โรงเรียนมีการวางแผนระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน

7) มีการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

8) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบประกันคุณภาพ

ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลางโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำคือ

1) ส่งเสริมการอบรมศึกษาดูงานเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน

2) กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพแต่ละมาตรฐานที่ชัดเจน

3) มีการสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

4) มีการทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทุกโครงการ

5) มีการจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ด้านการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำคือ

1) มีการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

2) นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการแข่งขันทดสอบด้านทักษะวิชาการจากหน่วยงาน ภายนอก

3) ระบบจัดเก็บเอกสารง่ายต่อการสืบค้นอ้างอิง

4) มีผู้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาแล้ว ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

5) นำข้อเสนอแนะจากการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนวทางพัฒนา

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วย การบริหารคุณภาพเชิงระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผ่านการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ดำเนินการโดยการสนทนากลุ่มและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน CANSET Model คือ 1) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 2) วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล (Analysis and identify) 3) จัดหาเครือข่ายร่วมพัฒนา (Network Development) 4) จัดระบบงาน (Setting System) 5) ประเมินผลภาพรวมการพัฒนา (Evaluation) 6) รณรงค์ให้เกิดความยั่งยืน (Try to keep as a school’s culture)

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าผลการพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดทำและวางแผนโดยภาพรวมมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่

1) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี

2) โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุม

ทุกมาตรฐาน

3) โรงเรียน มีการประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนดำเนินการระบบประกันคุณภาพ

4) กิจกรรมของระบบประกันคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน

5) มีเกณฑ์การประเมินผล การพัฒนาที่ชัดเจน ด้านการลงมือปฏิบัติ

โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่

1) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ

2) หลังดำเนินกิจกรรมทุกครั้งมีการสรุปผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ ประกันคุณภาพ

3) ผู้รับผิดชอบมาตรฐานแต่ละด้านจัดกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

4) บุคลากรทำงานระบบประกันคุณภาพเป็นคู่ขนานกับงานการจัดการเรียนการสอนปกติ

5) มีการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้เกิดกำลังใจในการพัฒนางาน

6) ผู้บริหารร่วมให้คำแนะนำและแก้ปัญหา การทำงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล

โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุดได้แก่

1) บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานในแต่ละมาตรฐานเสมอ

2) ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลระบบประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน

3) จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง เป็นระบบ

4) มีการประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกกิจกรรม

5) ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลระบบประกันคุณภาพได้จากระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน

6) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบประกันคุณภาพสม่ำเสมอ ด้านการนำผล การประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุดได้แก่

1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีกว่า ผลการประเมินรอบสอง

2) ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

3) นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องพอใจกับคุณภาพของโรงเรียน

4) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

5) มีหน่วยงานมาศึกษาดูงานการพัฒนามาตรฐานของโรงเรียน

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 4

ความพึงพอใจในผลการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี พบว่าผลความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลการจัดการศึกษาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจ มากที่สุดในประเด็น

1) โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพขึ้น

2) นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ

4) นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น

1) นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานจากการเรียน

2) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กมีความรู้

3) โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) นักเรียนมีความสุขที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน

5) ครูจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

6) นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานจากการเรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษา

โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น

1) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2) โรงเรียนพัฒนาจนสามารถเป็นแบบอย่างได้

3) ผู้บริหารสามารถเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี

4) โรงเรียนพัฒนาไปในทุกๆด้านอย่างน่าพอใจ ด้านการประกันคุณภาพภายในโดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น

1) โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับคุณภาพดี และดีมาก ทุกมาตรฐาน

2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระดับดีและดีมาก

3) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

4) โรงเรียนพัฒนางานได้ประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โพสต์โดย นุ : [19 ก.พ. 2561 เวลา 16:57 น.]
อ่าน [2542] ไอพี : 101.109.131.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,212 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 5,699 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 3,219 ครั้ง
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม

เปิดอ่าน 15,505 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ

เปิดอ่าน 17,296 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 49,638 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 13,079 ครั้ง
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า

เปิดอ่าน 17,282 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 11,147 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 16,245 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 15,481 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี

เปิดอ่าน 28,191 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 19,657 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ?

เปิดอ่าน 20,150 ครั้ง
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช

เปิดอ่าน 32,113 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ

เปิดอ่าน 10,904 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
เปิดอ่าน 122,849 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เปิดอ่าน 145,324 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
เปิดอ่าน 9,436 ครั้ง
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด
เปิดอ่าน 10,284 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ