ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนบ้านห้วยคุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นฤมล ธูปมงคล

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การรู้ค่า 1-10 การจับคู่ การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การรู้ค่า 1-10 การจับคู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปั) โรงเรียนบ้านห้วยคุ จำนวน 19 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่คู่มือการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง แผนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง และแบบทดสอบ เชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ทักษะ จำนวน 20 ข้อ คือ การรู้ค่า 1-10 จำนวน 5 ข้อ การจับคู่ จำนวน 5 ข้อ การเปรียบเทียบจำนวน 5 ข้อ และการเรียงลำดับ จำนวน 5 ข้อ

วิธีดำเนินการศึกษา ได้แก่ ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ทำการทดสอบเป็นช่วงสัปดาห์ จนครบ 10 สัปดาห์ แล้วทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงด้วยแบบทดสอบ ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงในภาพรวมและจำแนกเป็นรายทักษะ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง เป็นช่วงสัปดาห์จำนวน 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) สูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ย จากการประเมินในภาพรวม สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.26 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 1.43 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 1.59 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 1.78 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 1.95 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 2.11 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 2.32 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.50 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ย 2.71 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 ด้านการรู้ค่า 1-10 มีค่าเฉลี่ย 1.21 1.37 1.53 1.74 1.95 2.10 2.32 2.47 2.73 2.89 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการจับคู่ มีค่าเฉลี่ย 1.37 1.58 1.79 2.00 2.16 2.36 2.53 2.79 3.00 3.00 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 1.32 1.42 1.58 1.74 1.89 2.05 2.26 2.42 2.63 2.95 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการเรียงลำดับ มีค่าเฉลี่ย 1.16 1.32 1.47 1.63 1.79 1.94 2.16 2.32 2.47 2.79 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) สูงขึ้นตามลำดับ

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง กล่าวคือ โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.48 คิดเป็นร้อยละ 29.50 และเมื่อจำแนกเป็นรายทักษะ พบว่า การรู้ค่า 1-10 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.52 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.32 คิดเป็นร้อยละ 26.40 การจับคู่ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.74 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.21 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 30.60 การเปรียบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.21 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.63 คิดเป็นร้อยละ 32.60 และการเรียงลำดับ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.42 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.42 คิดเป็นร้อยละ 28.40 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) สูงขึ้น

โพสต์โดย นฤมล : [25 ก.พ. 2561 เวลา 16:01 น.]
อ่าน [3959] ไอพี : 119.42.105.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,473 ครั้ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เปิดอ่าน 13,046 ครั้ง
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน

เปิดอ่าน 15,101 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 14,054 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 19,280 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง

เปิดอ่าน 21,654 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H

เปิดอ่าน 12,114 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 42,486 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 11,014 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 197,437 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 17,653 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 89,567 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)

เปิดอ่าน 11,674 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 3,876 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 10,169 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 19,010 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
เปิดอ่าน 48,572 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
เปิดอ่าน 11,437 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
เปิดอ่าน 90,545 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
เปิดอ่าน 35,169 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ