ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนคงคาราม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้รายงาน นางสุรัตน์ กันล้อม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560

บทคัดย่อ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการทำงานครบทั้ง 5 ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแลบำบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ “ 4 ต้อง 2 ไม่ ” และมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้อง เกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ที่ใช้ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) ของ ดาเนียล แอล ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stuffelbeam) ของโรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคงคาราม คือ กลุ่มที่ 1 ครูและผูบริหารโรงเรียนคงคาราม จำนวน 89 คน กลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จำนวน 335 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จำนวน 335 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นแล้วสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคงคาราม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ ,ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมิน ด้านสภาพบริบทของโครงการ (Context )

ผลการประเมินสภาพบริบท ในด้านความสอดคล้องและความเหมาะสม ของ หลักการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมของโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคงคาราม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดำเนินโครงการ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคาราม พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคาราม ต่อสภาพบริบทของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกตามลำดับได้แก่ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการเป็นกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านบริบทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโรงเรียนควรกำหนดนโยบายให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลงในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้มากขึ้น

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input)

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนคงคาราม เกี่ยวกับความสามารถ,ความเพียงพอของบุคลากร,ความเหมาะสมความเพียงพอของสื่อ เครื่องมือ งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคารามพบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคาราม ต่อปัจจัยนำเข้า (Input)ของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และบุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการดำเนินงานรวมทั้งมีความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้บริหารต้องมีความสมารถในระดมปัจจัยความร่วมมือในการดำเนินงานจากชุมชนได้อย่างเพียงพอ จะส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รองลงมาได้แก่ครูต้องกำกับติดตาม ให้คำชี้แนะ นักเรียนตามโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ และพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน และผู้บริหารควรเน้นระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษา

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process)

ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process)เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคาราม ต่อกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนคงคาราม ใน 5 มาตรการและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงานกิจกรรมการป้องกันที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด เช่น กิจกรรมชุมนุม ,กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์ วัน , กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ,กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา เป็นต้นรองลงมาคือโรงเรียน มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าครูทุกคนต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ตรวจสอบ และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควรดำเนินงานอย่างจริงจัง รองลงมาได้แก่การดำเนินโครงการควรมีแนวทางการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมใจทำงานเป็นทีมคุณภาพเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเยาวชนร่วมกัน และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ( Product )

ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคาราม ต่อคุณภาพกด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคงคารามนักเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรก ได้แก่ รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและมีการตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง และ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้ปลอดจากสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคงคาราม นั้นประสบผลสำเร็จเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และตรงกับความต้องการของชุมชน โรงเรียนได้มีผลงานด้านการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นประจักษ์

โพสต์โดย หนึ่ง : [8 มี.ค. 2561 เวลา 15:24 น.]
อ่าน [3945] ไอพี : 171.5.241.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,487 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 30,815 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 6,984 ครั้ง
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 20,553 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 14,991 ครั้ง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 10,090 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 15,833 ครั้ง
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 14,120 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 10,041 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 335,335 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 9,742 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 15,484 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด

เปิดอ่าน 9,527 ครั้ง
ประหยัดน้ำมันทำยังไง
ประหยัดน้ำมันทำยังไง

เปิดอ่าน 2,177 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 15,988 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 14,088 ครั้ง
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย
เปิดอ่าน 42,091 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
เปิดอ่าน 9,988 ครั้ง
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 12,083 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
เปิดอ่าน 13,220 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ