ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนแบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนแบบผสมผสาน (Eclectic Teaching Technique) 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีการดำเนินการเป็น 4 วงจรการเรียนรู้ มีการสะท้อนผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวงจร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการสอนแบบผสมผสาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรและแบบบันทึกผลหลังการสอนของครู 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับใช้แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติ 4 วงจร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรต่อไป หลังจากที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 วงจร มีการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้แบบสบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนแบบผสมผสานสามารถสรุปขั้นตอนของกิจกรรมได้ดังนี้

1.1 ขั้นนำ พบว่า กิจกรรมที่ใช้และได้ผลดีคือ กิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพลงเพื่อการศึกษา กิจกรรมการสนทนาและอภิปราย และกิจกรรมการตอบคำถาม

1.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ การนำเสนอสาระการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมที่ใช้และได้ผลดี คือ กิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน โดยใช้ประเด็นที่น่าสนใจ และกิจกรรมการต่อเติมข้อมูล ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของสาระการเรียนรู้สามารถประติดปะต่อกัน กิจกรรมการนำเสนอเนื้อหาที่คำนึงถึงความหมายของภาษาที่ใช้มากกว่ารูปแบบภาษาทางด้านไวยากรณ์

1.3 การฝึกทักษะทางภาษา พบว่า กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาที่ใช้และได้ผลดี คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาที่เต็มสมบูรณ์ ในทักษะต่าง ๆ กิจกรรมมุ่งเน้นปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทั้งการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ การทำงานกลุ่ม

ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของสาระการเรียนรู้สามารถประติดปะต่อกัน กิจกรรมการนำเสนอเนื้อหาที่คำนึงถึงความหมายของภาษาที่ใช้มากกว่ารูปแบบภาษาทางด้านไวยากรณ์

1.3 การฝึกทักษะทางภาษา พบว่า กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาที่ใช้และได้ผลดี คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาที่เต็มสมบูรณ์ ในทักษะต่าง ๆ กิจกรรมมุ่งเน้นปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทั้งการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ การทำงานกลุ่ม

1.4 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร พบว่า กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกิจกรรมที่ใช้และได้ผลดี คือ กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการนำภาษาไปประยุกต์ใช้กิจกรรมที่ใช้ได้แก่กิจกรรมการใช้ภาษาสื่อสารแบบกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการนำภาษาไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมการฝึกสนทนา และการแสดงบทบาทสมมติ

1.5 ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ในการสรุปกิจกรรมที่ใช้และได้ผลดี คือ กิจกรรมการสนทนาร่วมกัน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม และกิจกรรมการใช้คำถาม

2. ผลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 วงจร โดยใช้วิธีสอนแบบผสมผสาน พบว่า นักเรียน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

3. ความคิดเป็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการสอนแบบผสมผสาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในการฝึกทักษะการสื่อสาร การจับคู่สนทนาและการใช้บทบาทสมมติทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสทำงานกลุ่ม

ABSTRACT

The purposes of the present research were 1) to develop English communicative learning activities using eclectic teaching technique 2) to enhance elementary level II (grade 6) students’ learning achievement in English and 3) to study the students’ opinions about the organization of communicative English learning activities using eclectic teaching technique. The target group was consisted of one class of 40 grade-6 students in Banthungkagrian School, under the Nasan Town Municipality Suratthani during the first semester of the 2016 academic year. The study employed research procedure consisting of 4 learning spirals.

The tools used in the study included 1) experimental tool which was consisted of 16 lesson plans; 2) reflection tool which was consisted of a teacher’s teaching behavior observation form, one student’s studying behavior observation form, end-of-spiral quizzes, and a teacher’s post-teaching diary, and 3) an evaluation form which was consisted of a learning of a learning achievement test and a questionnaire the students’ opinions about the learning activities which had been organized for them.

The present researcher had carried out the study by organizing the activities as prescribed in the 16 lesson plans. Quizzes were administered at the end of each spiral. The data collected from each quiz were analyzed for the purpose of adjusting the activities in the next spirals. At the end of the fourth spirals the students were administered a learning achievement test. They also were asked to opine about the learning activities.

The findings:

1. The steps of the development of communicative English learning activities based on eclectic technique can be summarized as follows:

1.1 In the introduction step, it was found that most effective activities which had been organized included group activities, songs for educational learning, conversation and discussion activities and questions answering activities.

1.2 In the instruction step, it was found that the most effective activities which had been organized included group discussion on interesting topics and information adding activities. In these activities the students were encouraged to learn different part of the learning substance and then asked to connect together the parts. The activities focused more on the meanings of the words used than the correct grammatical patterns.

1.3 On the aspect of language-skill practice activities, it was found that the most effective activities were when the students were allowed to participate in the application of English language as fully as it could be. For all the designed skills, the organized activities emphasized practicing or doing the assignment on their own. These included the production of work pieces or group works.

1.4 On the aspect of using of English language for communication, it was found that the most effective activities included language practice for the students to learn naturally, activities that encourage them to use English for communication among themselves so that they gained a suitable experience in the application for English vocabularies. In this step, the students were asked to participate in group activities, to use the language for the creation of new pieces of works, to participate in English language practice sessions and role playing.

1.5 In the conclusion step, it was found that the most effective activities included group conversation and discussion, and questioning session.

2. The results of learning achievement test showed that 72.50% the students (๒๙ in number) passed the prescribed criterion of 75% of the full marks. The finding supports the second objective of the study.

3. The students’ opinions about the activities based on the eclectic teaching technique showed an average score of 4.20 which was at a “high” level. When each of the items were scrutinized closely, it was found that the three items which showed the highest average score were group activity for enhancing English communication skill, pair conversation and role playing, and group working.

โพสต์โดย นาง สุพร เจียรชัย : [11 มี.ค. 2561 เวลา 09:38 น.]
อ่าน [2346] ไอพี : 223.206.148.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,229 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 16,979 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 8,560 ครั้ง
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน

เปิดอ่าน 5,575 ครั้ง
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)

เปิดอ่าน 1,099 ครั้ง
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

เปิดอ่าน 73,789 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

เปิดอ่าน 10,894 ครั้ง
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู

เปิดอ่าน 2,213 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 25,579 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 16,455 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 15,327 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 8,441 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 20,291 ครั้ง
สนามเด็กเล่น แหล่งรวมเกมส์ ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้
สนามเด็กเล่น แหล่งรวมเกมส์ ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้

เปิดอ่าน 28,720 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด

เปิดอ่าน 55,869 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 45,483 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

เปิดอ่าน 71,222 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 15,245 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 23,954 ครั้ง
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..

เปิดอ่าน 36,875 ครั้ง
เรื่องของหมากรุก
เรื่องของหมากรุก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ