ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย และด้านความสามัคคี โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวางแผนการสอนและสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมในการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) กิจกรรมเสริมเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเสริมกิจกรรมหลักประกอบด้วยโครงการเยี่ยมบ้าน โครงการเข้าค่ายจริยธรรม และโครงการจัดห้องจริยธรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในเขตบริการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ในระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เครื่องมือประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และแบบสอบถามพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2) เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมแต่ละโครงการ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้เอกสารประกอบการนิเทศภายในและการประชุม แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยี่ยมบ้าน แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการห้องจริยธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง และ t – test (Dependent samples) ผลจากการศึกษาพบว่า

1. กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทำให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ลดลงจากเดิมก่อนการใช้กระบวนการพัฒนาเป็นอย่างมากโดยลดลง

คิดเป็นร้อยละ 84.53 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.001)

2. ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พบว่า โดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ส่วนพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ผลการพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบศึกษาเอกสารและการประชุม พบว่า โดยรวมครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อการนิเทศโดยการศึกษาเอกสารและการประชุมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการนิเทศแบบการศึกษาเอกสารและการประชุมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาประจำคุ้มที่มีต่อการจัดกิจกรรม

เยี่ยมบ้านพบว่า โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่ปรึกษาประจำคุ้มส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าการเยี่ยมบ้านทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการจัดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม นักเรียนที่เข้าค่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 96.15 มีความคิดเห็นว่าการจัดอาหารเครื่องดื่มในการเข้าค่ายนักเรียน หลังการเข้าค่ายนักเรียนมีเจตคติที่ดี คิดเป็นร้อยละ 96.15 และจากการฝึกอบรมนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพุทธศาสนาและจริยธรรมมาก คิดเป็นร้อยละ 96.15

6. ผลการจัดและใช้ห้องจริยธรรม พบว่า โรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนครูได้ระดมทุนสร้างห้องจริยธรรมได้ 1 ห้อง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดห้องได้รับบริจาคจากวัดบ้านแก่นเท่า ส่วนผลการใช้ห้องจริยธรรมเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้ห้องจริยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเอกสารแบบเรียนสำหรับนักเรียนมีความเพียงพอสำหรับนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่เครื่องมือการวัดผลและสื่อการสอนมีความเพียงพอและสะดวกต่อการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก : [27 มี.ค. 2561 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [2450] ไอพี : 110.77.194.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,191 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 11,219 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 15,097 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 13,905 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด

เปิดอ่าน 11,143 ครั้ง
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"

เปิดอ่าน 9,641 ครั้ง
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ

เปิดอ่าน 15,438 ครั้ง
สะสมใบสั่งจราจรไว้ จะต่อภาษีรถได้อย่างไร?  หลังระบบเชื่อมโยงใบสั่งจราจร เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 นี้
สะสมใบสั่งจราจรไว้ จะต่อภาษีรถได้อย่างไร? หลังระบบเชื่อมโยงใบสั่งจราจร เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 นี้

เปิดอ่าน 16,168 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 14,066 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 23,426 ครั้ง
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 15,331 ครั้ง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง

เปิดอ่าน 33,869 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 15,383 ครั้ง
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)

เปิดอ่าน 12,954 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 4,584 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์

เปิดอ่าน 13,041 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
เปิดอ่าน 13,283 ครั้ง
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
เปิดอ่าน 26,444 ครั้ง
“หมอ” ชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
“หมอ” ชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
เปิดอ่าน 10,266 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
เปิดอ่าน 25,256 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ