ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึก

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน นางภารดี สุขอนันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

การประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการ กระบวนการในการดำเนินโครงการ และผลผลิตการดำเนินงานโครงการ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2560 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ประชากรในการประเมินในปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 105 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1,338 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1,338 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,796 คน และกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้

1. ครูผู้สอน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified RandomSampling) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างครูปีการศึกษา2560 จำนวน 83 คน

2. นักเรียนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามระดับชั้น แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2560 จำนวน 297 คน

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดย ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน

4. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2560 จำนวน 297 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม 4 ฉบับ และแบบทดสอบ 1 ฉบับ พร้อมหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้

1. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ชุดที่ 1, 2, 3, 4.2 และ 4.3โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha- coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.930 , 0.913 , 0.941 , 0.897 และ 0.848 ตามลำดับ

2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในของคูลเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ของแบบทดสอบ ชุดที่ 4.1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.855

3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของภาษาโดยใช้เทคนิค IOC ของแบบสอบถาม ชุดที่ 1, 2, 3, 4.1, 4.2 และ 4.3 ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 4. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบของแบบสอบถาม ชุดที่ 4.1

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม และทดสอบ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยรวม สภาพแวดล้อมของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต้นสังกัด สอดคล้องกับนโยบายชาติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.34 ) ซึ่งถือว่าผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมของด้านสภาพแวดล้อม (Context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 ) ซึ่งถือว่าผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ด้านปัจจัย (Input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46 ) ซึ่งถือว่าผลการประเมินโครงการ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชด้านกระบวนการ (Process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินผลผลิตการดำเนินโครงการ พบว่า

4.1 พบว่า นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 91.60 มีผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด นักเรียนร้อยละ 38.46 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดี นักเรียนร้อยละ 40.00 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนร้อยละ 20.00 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชพบว่า นักเรียนทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

4.2 พบว่า ครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเห็นด้วยว่าเมื่อมีโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชมีผลทำให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน มีพฤติกรรมการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 ) ซึ่งถือว่าผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.3 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ซึ่งถือว่าผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ผลการประเมินปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 3) ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ และ 4) ผลการประเมินผลผลิตการดำเนินโครงการ โดยผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการต่อเนื่องและขยายโครงการ จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจของนักเรียนในทุกระดับชั้น และขยายสู่ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไป

โพสต์โดย Tum : [6 เม.ย. 2561 เวลา 17:40 น.]
อ่าน [2183] ไอพี : 114.109.246.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,573 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 15,904 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 30,218 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 8,864 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด

เปิดอ่าน 20,796 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.

เปิดอ่าน 15,137 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 14,467 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 18,055 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 2,889 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

เปิดอ่าน 9,631 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 26,275 ครั้ง
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 3,109 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 42,166 ครั้ง
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)

เปิดอ่าน 15,318 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 116,073 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 25,947 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 29,988 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 27,131 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 40,281 ครั้ง
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ