ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิ

ชื่อเรื่อง รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการดำเนิน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 โดยพิจารณาจาก 2.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 2.2 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการ และ2.5 ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนหลังดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 302 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 63 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 302 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 3 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกผลกระทบเชิงบวกจากการดำเนินโครงการที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู และโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .86-.926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการ ซึ่งเรียกว่า PAOR ดังนี้

P = Planning คือ การวางแผน

A = Action คือ การปฏิบัติ

O = Observing คือ การสังเกต

R = Reflecting คือ และการสะท้อนกลับ

2. ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ จำแนกเป็น

2.1 คุณภาพในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมินโดยรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar= 4.16, S.D. = .38) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar= 4.26, S.D. = .29) ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( X-bar= 4.09, S.D. = .45) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X-bar = 4.07, S.D.= .23) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

2.2 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน หลังดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน โดยรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar= 3.70, S.D. = .37) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar= 3.73, S.D. = .31) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( X-bar = 4.07, S.D.= .23) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 จำแนกเป็น

2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ม.1-ม.6) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยร้อยละ 71.32 ปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยร้อยละ 74.35

เพิ่มขึ้น 3.03

2.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม 4 สาระหลัก เท่ากับ 37.13 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมเท่ากับ 32.67 ลดลง 4.46 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม 5 สาระหลัก เท่ากับ 33.49 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมเท่ากับ 29.17 ลดลง 4.31

2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน โดยรวม พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (X-bar= 4.10, S.D. = .41) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (X-bar= 4.22, S.D. = .24) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( X-bar = 4.15, S.D.= .46) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครู มีความพึงพอใจต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย ( X-bar = 4.01, S.D.= .48) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

2.5 ผลกระทบเชิงบวก จากการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ ครูได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 รายการ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินโครงการไปใช้

1. ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนทั้งระดับกลุ่มงานย่อย และกลุ่มงานหลักของโรงเรียน ควรใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาใช้ในการดำเนินโครงการทุกโครงการ

2. ควรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย/รายงานครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับกลุ่มงานของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย และน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย จิ๋ว : [7 เม.ย. 2561 เวลา 13:16 น.]
อ่าน [2595] ไอพี : 113.53.69.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 42,875 ครั้ง
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!

เปิดอ่าน 11,503 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 21,351 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 10,612 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 18,508 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 10,277 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)

เปิดอ่าน 9,019 ครั้ง
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!

เปิดอ่าน 34,852 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 20,042 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
จุดกำเนิดของ Google.com
จุดกำเนิดของ Google.com

เปิดอ่าน 18,448 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 27,379 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 11,744 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 17,605 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 9,163 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เปิดอ่าน 8,820 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
เปิดอ่าน 5,237 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
เปิดอ่าน 18,639 ครั้ง
แผนภาพ infoGraphic ข้อมูลการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
แผนภาพ infoGraphic ข้อมูลการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เปิดอ่าน 102,451 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ