ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวค

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

(Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นางสำราญ สันโสภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่พิมพ์ 2560

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสินค้าและบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ 1) บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูนชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นจำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบแบบ t - test (Dependent Sample) และค่าดัชนีประสิทธิผล(The Effectiveness Index : E.I.)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

1. บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิด การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.97/83.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิด การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.68 คิดเป็นร้อยละ 68.00

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97

จากการศึกษา ครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซึ่งหลังจากใช้บทเรียนการ์ตูน ชุดสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้(Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ดังนั้นจึงสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) ให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้

โพสต์โดย sam : [26 เม.ย. 2561 เวลา 06:57 น.]
อ่าน [2050] ไอพี : 124.122.37.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,375 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 17,609 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 8,472 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 10,796 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 59,248 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 105,514 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 17,961 ครั้ง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง

เปิดอ่าน 19,639 ครั้ง
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....

เปิดอ่าน 15,213 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 108,016 ครั้ง
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย

เปิดอ่าน 36,404 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 39,295 ครั้ง
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 15,120 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 13,814 ครั้ง
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 4,648 ครั้ง
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,082 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

เปิดอ่าน 25,275 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 12,937 ครั้ง
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 17,976 ครั้ง
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่

เปิดอ่าน 11,945 ครั้ง
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ