ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒.๓๘/ว ๗๔ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

๙๔ หมู่ที่ ๙ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบตอบรับผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนางอาภรณ์ รัตนคช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็นผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ นั้น

ในการนี้ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับครูผู้สอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับให้กับโรงเรียนฯ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ คงแป้น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

โทร.๐๗๕-๓๕๔๒๑๖ ,๐๘๑-๒๗๑๐๑๓๔

โทรสาร ๐๗๕-๓๕๔๒๑๖

ที่ ………………………………. ............................................................

............................................................

............................................................

....................................................

เรื่อง ตอบรับการผลงานวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ที่ ศธ ๐๔๒๔๒.๓๘/ว ๗๔

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของ นางอาภรณ์ รัตนคช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้..................................................................ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………………….)

ผู้อำนวยการ…………………………………………………..

ฝ่าย…………………………………………….

โทร…………………………………………….

โทรสาร ……………………………………….

แบบประเมินความคิดเห็นของเอกสารประกอบการสอน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101

คำชี้แจง โปรดแสดงระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามความรู้สึกของท่าน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะครูผู้สอน)

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 5 ด้าน

1. ด้านบทนำ

2. ด้านเนื้อหา

3. ด้านการออกแบบ

4. ด้านแบบทดสอบ(ก่อนเรียน-หลังเรียน)

5. ด้านภาพรวมของเอกสารประกอบการสอน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตามสภาพความเป็นจริง

1. ตำแหน่งในปัจจุบัน

 ครูพิเศษ

 ครู

 ครู ชำนาญการ

 ครู ชำนาญการพิเศษ

 ครู เชี่ยวชาญ

2. วุฒิการศึกษา

 ต่ำกว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

 น้อยกว่า 5 ปี

 5 – 9 ปี

 10 – 14 ปี

 14 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย /ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่านในการใช้เอกสารประกอบการสอน

รายการ ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ด้านบทนำ

1. การเร้าความสนใจของผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

2. การให้ข้อมูลแนะนำพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียน ……… ……… ……… ……… ………

3. ความน่าสนใจในการใช้เอกสาร ……… ……… ……… ……… ………

4. ความเข้าใจง่ายในการศึกษาด้วยเอกสาร ……… ……… ……… ……… ………

ด้านเนื้อหา

1. เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรรายวิชา ……… ……… ……… ……… ………

2. ความยาก – ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

3. ความถูกต้องของเนื้อหาบทเรียน ……… ……… ……… ……… ………

4. ความสอดคล้องเนื้อหากับจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา ……… ……… ……… ……… ………

5. เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ……… ……… ……… ……… ………

6. การสื่อความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน ……… ……… ……… ……… ………

7. ความภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ……… ……… ……… ……… ………

8. ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

9. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

รายการ ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ด้านการออกแบบ

1. ความง่ายต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน ……… ……… ……… ……… ………

2. ออกแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน ……… ……… ……… ……… ………

3. ความเหมาะสมในการใช้สื่อกับเนื้อหา ……… ……… ……… ……… ………

4. ความเหมาะสมการใช้สีในการออกแบบ ……… ……… ……… ……… ………

5. สีและรูปแบบของตัวอักษรมีความ

สวยงาม ชัดเจน อ่านง่าย ……… ……… ……… ……… ………

6. ความเหมาะสมในการใช้ภาพประกอบ ……… ……… ……… ……… ………

ด้านแบบทดสอบ(ก่อนเรียน-หลังเรียน)

1. แบบทดสอบตรงตามวัตถุประสงค์ ……… ……… ……… ……… ………

2. จำนวนข้อสอบเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ……… ……… ……… ……… ………

3. เวลาที่ใช้เหมาะสมกับจำนวนข้อสอบ ……… ……… ……… ……… ………

4. ความเหมาะสมของแบบทดสอบก่อนเรียน ……… ……… ……… ……… ………

5. ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลังเรียน ……… ……… ……… ……… ………

ด้านภาพรวมของเอกสารประกอบการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา ……… ……… ……… ……… ………

2. เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียน ……… ……… ……… ……… ………

3. เอกสารประกอบการสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

4. เอกสารประกอบการสอนเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ……… ……… ……… ……… ………

5. รูปแบบเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม ……… ……… ……… ……… ………

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน

คำชี้แจง โปรดเสนอแนะผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

นวัตกรรมให้มีคุณภาพ

1. ด้านบทนำ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ด้านเนื้อหา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ด้านการออกแบบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ด้านการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ด้านประเมินความก้าวหน้า

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

โพสต์โดย ครูแมว : [30 เม.ย. 2561 เวลา 10:36 น.]
อ่าน [3261] ไอพี : 118.173.218.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 54,307 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 10,450 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,360 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 15,711 ครั้ง
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 24,808 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 16,543 ครั้ง
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 14,638 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 13,947 ครั้ง
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว

เปิดอ่าน 13,525 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 16,720 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 29,899 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"

เปิดอ่าน 37,632 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

เปิดอ่าน 22,031 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 13,287 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 36,431 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 925 ครั้ง
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป
เปิดอ่าน 19,710 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
เปิดอ่าน 7,724 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
เปิดอ่าน 12,617 ครั้ง
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
เปิดอ่าน 171,018 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ