ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง

ปีที่ทำการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 32201) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32201) จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มมาหนึ่งห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 16 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest – Post-test Design

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย

1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 เล่ม มีค่าดัชนีประสิทธิผล

( E.I.) เท่ากับ 0.72

2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ 32201) จำนวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 4.94

3) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53-0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.40 – 0.50 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.44 - 0.51 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย x̄ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า t-test แบบ Dependent Sample ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ( E.I.) ค่าร้อยละ และ

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ

86.08 / 85.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2)ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32201) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72

3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้น

เนื้อหาประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กัน : [20 พ.ค. 2561 เวลา 05:42 น.]
อ่าน [2057] ไอพี : 110.168.153.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 243,125 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เปิดอ่าน 15,838 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 9,849 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

เปิดอ่าน 16,558 ครั้ง
Blog คืออะไร
Blog คืออะไร

เปิดอ่าน 7,555 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 23,151 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง

เปิดอ่าน 175,424 ครั้ง
ตำนาน บ้านบางระจัน
ตำนาน บ้านบางระจัน

เปิดอ่าน 10,192 ครั้ง
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย

เปิดอ่าน 9,477 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 7,372 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 12,651 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 5,774 ครั้ง
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ

เปิดอ่าน 358,688 ครั้ง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก

เปิดอ่าน 8,183 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 10,098 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,972 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 38,982 ครั้ง
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา

เปิดอ่าน 11,771 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?

เปิดอ่าน 8,850 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 11,543 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ