ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน

ผู้ประเมิน นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบการรายงานตามแนวคิดวงจรคุณภาพของ Deming (The Deming Cycle) PDCA ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานโครงการ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 56 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน สถิติที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นประเภทแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 13 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมผู้นำอนามัยนักเรียน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนประจำสัปดาห์ กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมหลักตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ได้แก่นโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียนโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ห้องเรียนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปผลการให้คะแนนตลอดปีการศึกษา โดยภาพรวมทุกห้องเรียนมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนสามารถตรวจความสะอาดของร่างกายตัวเองและผู้อื่นได้ โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ในโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ติดยาเสพติดและสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนที่มีปัญหาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวนลดลง ผลการตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์พบว่า นักเรียนมีปัญหาลดลง ผลการตรวจสภาวะช่องปากของนักเรียน พบว่า สภาวะช่องปากของนักเรียนดีขึ้น นักเรียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติกิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ไม่พบลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำขังภายในบริเวณโรงเรียน ไม่พบนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ชุมชนสามารถปฏิบัติตนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย มีการทิ้งขยะให้ถูกที่ ชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากลูกน้ำยุงลายและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่พบคนในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 69.43

ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 71.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 75.90 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 76.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 72.94 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 77.37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านสภาพแวดล้อม ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.29) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลผลิต ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ ถัดมาเป็นด้านผลผลิต โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ ถัดมาเป็นด้านผลผลิต โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นและผลการดำเนินงานเกิดความพึงพอใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมวางแผน ประสานงานและมีการดำเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนในการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นและนำข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์ และหาแนวทางพัฒนาการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง : [28 พ.ค. 2561 เวลา 15:01 น.]
อ่าน [2209] ไอพี : 171.4.247.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,065 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ

เปิดอ่าน 13,414 ครั้ง
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna

เปิดอ่าน 11,930 ครั้ง
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา

เปิดอ่าน 15,735 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 38,201 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 27,628 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 30,110 ครั้ง
หนังตะลุง
หนังตะลุง

เปิดอ่าน 1,081 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 21,223 ครั้ง
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 12,981 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 11,721 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย

เปิดอ่าน 14,297 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"

เปิดอ่าน 1,805 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 13,374 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 17,770 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,702 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 89,875 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 11,249 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 25,632 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 15,072 ครั้ง
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ