ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดการเรียนรู้

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ผู้รายงาน นางอิงอร มณีโชติ

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาผลจากกระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณาจาก (2.1) การเปรียบเทียบระดับความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ก่อนและหลังการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2.2) การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (2.3) คุณลักษณะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณาจาก (3.1) ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 จำนวนทั้งหมด 30 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) แบบบันทึกผลการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า IOC ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ซึ่งผู้รายงานได้ดำเนินการตามลักษณะของการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ประกอบด้วย 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 4 การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีคุณภาพความสอดคล้องโดยภาพรวม 0.97 และมีคุณภาพความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.64 ,S.D.= 0.43) 2) ผลจากกระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สรุปได้ ดังนี้ (2.1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม หลังการนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.50) เพิ่มขึ้นจากก่อนการนิเทศซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= 3.30, S.D.=0.640) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.2) การนิเทศ ติดตามการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.68, S.D.=0.45) โดยครูผู้สอนนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางครูผู้สอนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดรายชั้นปีในแต่ละรายสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครอบคลุม 3R 8C ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดทำมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนตามแบบที่สถานศึกษากำหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยองค์ประกอบต่างๆ มีความสอดคล้องกัน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจในการเรียน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในปีที่ผ่านมาปรับปรุงเพื่อใช้ในปีต่อไป ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นจะออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบของ DLTV เป็นหลัก ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จากคู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้งบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในทุกสาระการเรียนรู้ (2.3) คุณลักษณะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.55, S.D.=0.49) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สอน และสื่อ/แหล่งเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.48) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.45, S.D.=0.50) โดยครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูเตรียมการสอนล่วงหน้า ได้จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเป็นผู้บอก สอน มาเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ทำงาน เรียนรู้เป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะในการทำกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสาระการเรียนรู้หลัก และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีการนำข่าวสาร ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันมาเป็นสื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนได้สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมคู่ และกิจกรรมเดี่ยว ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สวนพืชสมุนไพร ห้องอาเซียนศึกษา ห้องพยาบาล ฯลฯ ครูผู้สอนได้ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจชิ้นงาน ตลอดจนการทดสอบ ซึ่งเน้นแบบทดสอบที่เป็นอัตนัยเพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่กล่าวมาส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งมีคุณครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนบางท่านต้องคอยดูแลนักเรียนในเวลาเดียวกัน 2 ห้องเรียน ต้องวิ่งสลับดูแลนักเรียน ไม่สามารถอยู่ประจำห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งตลอดเวลาการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นข้อจำกัดในการที่จะดูแลชี้แนะ ช่วยเหลือ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ครูผู้สอนบางส่วนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Coach) ได้อย่างสมบูรณ์ (3) ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.1) ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.81, S.D.=0.40) (3.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.72, S.D.=0.45)

โพสต์โดย อร : [15 มิ.ย. 2561 เวลา 14:53 น.]
อ่าน [2376] ไอพี : 183.89.204.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,025 ครั้ง
เกมส์
เกมส์

เปิดอ่าน 9,222 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 18,043 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 33,510 ครั้ง
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร

เปิดอ่าน 14,639 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 18,648 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เปิดอ่าน 31,627 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 9,540 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 3,185 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 86,689 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

เปิดอ่าน 10,357 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 17,283 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 21,835 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 164,475 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 20,223 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม

เปิดอ่าน 53,202 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
เปิดอ่าน 15,286 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
เปิดอ่าน 38,816 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดอ่าน 21,761 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
เปิดอ่าน 13,746 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ