ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ทีสอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ทีสอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง

หน่วยงาน โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อำเภอเมืองสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง กรณฑ์ที่สอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นเอง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สังกัดสำนักงานเขตพันที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องที่ผู้รายงานใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 14 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กรณฑ์ที่สอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบที (t-test) กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลจากการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 14 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 231.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 240 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.46 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 26.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.92 ดังนั้น แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 96.46/88.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ผลจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 37 คน ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.81 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.543 และผลจากการทดสอบหลังจากการเรียนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง ทั้ง 14 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.68 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.92 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 เรื่องกรณฑ์ที่สอง เพิ่มขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 แสดงว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกรณฑ์ที่สอง ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.8502 แสดงว่าหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผุ้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.02

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.732 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด

โพสต์โดย อัจฉราวรรณ เจริญเมือง : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 12:01 น.]
อ่าน [1608] ไอพี : 183.89.75.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ