ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม

เรื่องที่ศึกษา รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้รายงาน นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม

ปีที่ศึกษา ๒๕60

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้จำนวน 304 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 304 คน ครู จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 157 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 324 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงจำนวน 175 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 113 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน ครูใช้การเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 17 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ของลิเกิร์ต ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จำนวน 79 ข้อ ซึ่งแบบ สอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙52 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .934 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .958 และแบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .854

การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยแจกแบบสอบถามจำนวน ๓324 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน ๓24 ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง ๓24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการศึกษา พบว่า

จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชารามโดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

1.๑ ด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆดังนี้

1.1.1 ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.83 ,  = ๐.24)

1.1.2 ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.70 ,  = ๐.18)

1.1.3 ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.88 ,  = ๐.24)

1.1.4 ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.88 ,  = ๐.25)

1.2 ด้านปัจจัยของโครงการตามความคิดเห็นของครูและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆดังนี้

1.2.1 ด้านผู้บริหารและครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.84 ,  = ๐.13)

1.2.2 ด้านงบประมาณและทรัพยากรของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.74 ,  = ๐.05)

1.2.3 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.80 ,  = ๐.19)

1.2.4 ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.61 ,  = ๐.06)

2. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ตามประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

4.๑ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายของโครงการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเพียงบางส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ และควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมให้ทั่วถึง ตามลำดับ

4.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครอง ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ขาดวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ อีกทั้งคุณครูประจำโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเรื่องในการจัดกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อ เอกสาร หนังสือ หรือคู่มือเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขมาอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

4.๓ ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ และพยายามให้ทุกคนเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ

4.๔ ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การร่วมกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงยังทำได้น้อย นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้านสุขภาพ นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเนื่องจากต้องทำงาน บุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีเวลาในการเห็นความสำคัญด้านสุขภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ครูและนักเรียนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และเน้นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง

โพสต์โดย เดช : [28 มิ.ย. 2561 เวลา 04:57 น.]
อ่าน [1976] ไอพี : 182.232.41.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,990 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน

เปิดอ่าน 18,178 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

เปิดอ่าน 7,654 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 23,878 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 39,039 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline

เปิดอ่าน 34,489 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)

เปิดอ่าน 12,103 ครั้ง
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122

เปิดอ่าน 25,032 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 112,921 ครั้ง
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว

เปิดอ่าน 23,234 ครั้ง
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 24,373 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 9,625 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 14,756 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 10,251 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

เปิดอ่าน 11,416 ครั้ง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,910 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 9,060 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 21,741 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

เปิดอ่าน 66,677 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,751 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ