ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผู้วิจัย ว่าที่ พ. ต. สุเมฆ ขาวงาม

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยมีจุดประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ แบบแผนในการวิจัย ใช้การทดลองแบบ pre experimental design โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP จำนวน 18 แผน 2) แบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 จำนวน 18 ชุด 1 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 มีแบบฝึกทักษะ 18 ชุด 1 เล่ม ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือครู ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ การออกแบบการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้คู่มือครู บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์การออกแบบการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้คู่มือครู บทบาทของนักเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และนำเสนอแบบพรรณาความและตาราง

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการพัฒนา (development) การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า

1. แบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เล่มที่ 1-18 มีค่าเฉลี่ย 16.33,16.17,16.19, 16.25, 16.31, 16.33, 16.25, 16.03, 16.39 ,16.14, 16.22,16.17,16.39,16.06, 16.19 ,16.33 ,16.28 และ 16.44 ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพ 81.67/82.22, 80.83/80.56, 80.97/81.11, 81.25/81.39, 81.53/81.67, 81.67/81.94, 81.25/80.83, 80.14/82.22, 81.94/83.61, 80.69/80.28, 81.11/81.11, 80.83/82.22, 81.94/82.50, 80.28/81.39, 80.97/81.67, 81.67/81.11, 81.39/83.33, 82.22/82.50 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.24 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 24.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.20

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ด้วยกระบวนการ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

4. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป รหัสวิชา 3100-0006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.61 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 13 ข้อ พึงพอใจมาก จำนวน 3 ข้อ

โพสต์โดย ว่าที่ พ.ต.สุเมฆ : [2 ก.ค. 2561 เวลา 07:20 น.]
อ่าน [4259] ไอพี : 101.51.80.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,286,161 ครั้ง
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย

เปิดอ่าน 38,235 ครั้ง
คำน่ารู้ในการสมัครงาน
คำน่ารู้ในการสมัครงาน

เปิดอ่าน 15,537 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 8,943 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 10,818 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 36,972 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 5,062 ครั้ง
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่

เปิดอ่าน 14,561 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 46,469 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 10,567 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 51,758 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 62,410 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 82,635 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 8,916 ครั้ง
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว

เปิดอ่าน 28,710 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 19,604 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เปิดอ่าน 40,809 ครั้ง
Verbs: Moods
Verbs: Moods
เปิดอ่าน 49,034 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
เปิดอ่าน 22,368 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
เปิดอ่าน 11,465 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ