ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ผู้ประเมิน นางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ประเมิน 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระแสงวิทยา ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนพระแสงวิทยา ปีการศึกษา 2559 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร โรงเรียนพระแสงวิทยา จำนวน 4 คน ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง จำนวน 93 คน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 คน รวม จำนวน 111 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 314 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเคร็จซีและมอร์แกน โดยใช้อัตราส่วนตามระดับชั้น รวมทั้งหมดจำนวน 425 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยนำเข้าของโครงการ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตตามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( X-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (S.D.) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการผลการประเมิน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลากรและด้านแผนงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนองค์ประกอบด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการ ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา

4. ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกผลการประเมิน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลสำเร็จของโครงการ และด้านผลสำเร็จของกิจกรรม

4.2 ผลการดำเนินงานของโครงการตามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถและทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของนักเรียน ความพึงพอใจต่อการสร้างผลงานของนักเรียนจากกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ และระยะ เวลาที่เสียไป ความพึงพอใจต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษา ความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น ความพึงพอใจต่อสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเรื่องการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์

4.3 ผลการดำเนินงานของโครงการตามความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อลักษณะกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อการนำไป พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงผลงานจากความรู้ความสามารถของตนเอง ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและระยะเวลาที่เสียไป ความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้น และความพึงพอใจต่อสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากทางสถานศึกษา

โพสต์โดย รองน้อย : [2 ก.ค. 2561 เวลา 14:24 น.]
อ่าน [1896] ไอพี : 113.53.166.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 68,148 ครั้ง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 66,060 ครั้ง
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,773 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 16,726 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 8,827 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 10,533 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 10,357 ครั้ง
บารัค โอบามา (Barack Obama)
บารัค โอบามา (Barack Obama)

เปิดอ่าน 17,872 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 16,676 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 29,673 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 11,373 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 17,863 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 16,129 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา

เปิดอ่าน 15,630 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,132 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 23,040 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 9,639 ครั้ง
โรคไบโพลาร์
โรคไบโพลาร์

เปิดอ่าน 8,611 ครั้ง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง

เปิดอ่าน 21,039 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ