ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า มีวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นที่ตนเองนับถือ 2) ด้านความซื่อสัตย์ 3) ด้านความกตัญญูกตเวที 4) ด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 5) ความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6) มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 24 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลการประเมินโครงการ มี 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุมเกี่ยวกับข้อมูล ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ สำหรัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ และมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ

ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการ ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ

จากการประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตามกรอบการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม

ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า จากการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไม่ว่าจะเป็น ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการดำเนินงานโครงการ และจะระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้แก่ ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขอบริจาคสนับสนุนจากชุมชนหรือประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อให้พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนของความช่วยเหลือ และการให้ความร่วมมือต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสม ความพร้อม ความเพียงพอในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามทัศนะของ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความพร้อมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ ทั้ง 15 รายการ รายกายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมา คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ และโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่อยู่ในระดับมาก คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเพียงพอต่อการดำเนินงาน

3. ด้านกระบวนการ

ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยความเหมาะสมของกระบวนการ ในการดำเนินโครงการความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการวางแผนดำเนินงาน การประสานงานโครงการและกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล และการปรับปรงการดำเนินงาน ตามทัศนะของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเพื่อพิจารณารายข้อ ทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมา คือ มีการประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผน ในการดำเนินงานตามโครงการ และมีการกำหนดกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจน และมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่อยู่ในระดับมาก คือ การประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ และความสำคัญของโครงการอย่างมีระบบ

4. ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และพฤติกรรม ปฏิบัติตนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามทัศนของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีกิริยามารยาท และสัมมาคารวะต่อผู้อื่นมากขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของโรงเรียน และการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนรู้จักความละอายในการกระทำผิด และเกรงกลัวต่อบาปที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ การดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและปฏิบัติได้

5. ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสายผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นลานคุณธรรมไว้ในบริเวณโรงเรียน พร้อมเขียนป้ายคำขวัญ พุทธภาษิต หรือคำนิยมที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมติดตามบริเวรโรงเรียนโดยรอบและจัดทำป้ายนิเทศ เพื่อแสดงประวัติผลงานของนักเรียนที่มีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ควรสนับสนุน และส่งเสริมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการส่งเสริม และพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ควรจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่าอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง อีกทั้งควรจัดให้มีการไปศึกษาดูงาน โดยคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน เพื่อไปเรียนรู้จากโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมในลักษณะเกี่ยวกับที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับ มีการระดมทรัพยากร หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ มาสนับสนุนกิจกรรมตามโครงกรเพิ่มมากขึ้น คณะครู ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้วยในด้านการทำความดี มีความประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านองค์ความรู้ควรจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบบูรณาการ ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากนั้นควรจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานเกี่ยวกับผลของการทำความดีของนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน และเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน ได้รับรู้และภาคภูมิใจเป็นประจำทุกปี และควรฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ต้องการให้มีโครงการที่ดีแบบนี้ตลอดไป เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้นักเรียนหรือเยาวชนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ตามคำขวัญของโรงเรียน คือ “เรียนดี มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรง” และท้ายสุด ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการอย่างกว้างขวาง เช่น ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผ่นพับหรือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อขยายเครือข่าย และอาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น ๆ

ตอนที่ 2 สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า

การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการที่มีต่อนักเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ทั้ง 6 วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามทัศนะของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาด้านทั้ง 6 ด้าน จำนวน 31 รายการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความกตัญญู กตเวที มีผลการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความมีวินัย ตามลำดับ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนอีกในปีต่อไป ส่วนการพัฒนาเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน และจัดทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานให้กับนักเรียนและชุมชนได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ หรือโรงเรียนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าโรงเรียนของตนเอง และควรจัดอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน ให้เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนต่อไป

โพสต์โดย เพลิน : [14 ก.ค. 2561 เวลา 08:52 น.]
อ่าน [2483] ไอพี : 134.236.1.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,489 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 9,743 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 11,425 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 24,412 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 51,935 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 14,049 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 20,461 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 186,914 ครั้ง
ตำนาน บ้านบางระจัน
ตำนาน บ้านบางระจัน

เปิดอ่าน 139,136 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 12,141 ครั้ง
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล

เปิดอ่าน 17,449 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี

เปิดอ่าน 129,990 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

เปิดอ่าน 10,390 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 19,262 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 14,915 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง

เปิดอ่าน 36,161 ครั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เปิดอ่าน 2,616 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
เปิดอ่าน 18,995 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ
เปิดอ่าน 15,929 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง
เปิดอ่าน 139,576 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ