ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ผู้วิจัย นางสาวภรพิศ มธุรส

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 3) เพื่อใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 4) เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เป็นการวิจัยเชิง (R&D) มีวิธีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน จำนวน 333 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ ตาราง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis ขั้นตอนที่ 2 จัดทำกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำกลยุทธ์ และตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 นำกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินการใช้ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 15 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่ ผู้วิจัยร่างกลยุทธ์จากตาราง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ตามขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1)บริหารจัดการสถานศึกษา 2)พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4)พัฒนาบุคลากรครู และ 5)ผลลัพธ์/ภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เป็นโอกาส คือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและงบประมาณจากต้นสังกัด บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม คือ ปัญหาของครอบครัวนักเรียนและยังขาดความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ นักเรียนขาดความสนใจเนื่องจากปัญหาของครอบครัว ขาดครู ขาดวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ขาดการนิเทศ

2) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน มีกลยุทธ์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม (2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (3) พัฒนาบุคลากรครู (4)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน มีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

3) ผลการทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง พบว่า ได้นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปีการศึกษา นำไปใช้ ในขอบข่ายการบริหารงานการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างครอบคลุม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามขั้นตอน มีการวางแผนการบริหารงาน มีการ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล และนำผลการประเมินไปใช้ ทำให้การจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

4) ผลการประเมินการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แนน : [31 ก.ค. 2561 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [2673] ไอพี : 159.192.216.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,693 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 22,259 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 10,348 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 20,505 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร

เปิดอ่าน 20,537 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 3,115 ครั้ง
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย

เปิดอ่าน 19,066 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 43,541 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 45,166 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 747 ครั้ง
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?

เปิดอ่าน 29,075 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 116,993 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 15,615 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน

เปิดอ่าน 19,650 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 19,486 ครั้ง
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

เปิดอ่าน 16,582 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
เปิดอ่าน 9,562 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
เปิดอ่าน 15,335 ครั้ง
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้
เปิดอ่าน 11,847 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
เปิดอ่าน 12,285 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ