ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

การประเมินเรื่อง : การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ผู้ประเมิน : วรรณิภา แป้นทอง

ปีที่รายงาน : 2560

บทสรุป

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ ในด้านการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อโครงการของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษา การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 174 คน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการดังนี้

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมความ

ชัดเจนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรม ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ชัดเจนจำเพาะเจาะจง และสามารถวัดและประเมินได้ มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 และ 4.57 ตามลำดับ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 และ 4.24 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ดำเนินโครงการและ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการและครูผู้สอน โดยภาพรวมเห็นว่า ปัจจัยนำเข้า มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ส่วนด้านสถานที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 และ 4.27 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลและการสรุปรายงานผล ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนปทุมมาศวิทยา ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอนโดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการตามประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้านของประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ด้านการเตรียมการ ครูผู้สอนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การสรุปรายงานผล และการประเมินผล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30, 4.29 และ 4.22 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) คือความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของครูผู้สอน ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการ มีผลการประเมินดังนี้

4.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมา คือ กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและกิจกรรมพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และกิจกรรมการเพาะเห็ด มีค่าเฉลี่ย 4.39 , 4.38 และ 4.36 ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมเลี้ยงปลา ครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมน้อยสุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนหัวข้อ โครงการนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนหัวข้อ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรม ของนักเรียนนักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ข้อนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ความพึงพอใจของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50, 4.40, 4.38 และ 4.43 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มของแหล่งข้อมูลพบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดกิจกรรมการเพาะเห็ด การจัดกิจกรรมการเลี้ยงปลา การจัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ การประชาสัมพันธ์โครงการเกษตร และการยอมรับของชุมชนในโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงใจต่อการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และการนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการเพาะเห็ดอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเลี้ยงปลา การจัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน การยอมรับของชุมชนในโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ และความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ และการนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจต่อโครงการของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อของรายการประเมิน พบว่า การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน หัวข้ออื่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนปทุมมาศวิทยา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นุ : [8 ส.ค. 2561 เวลา 13:46 น.]
อ่าน [2484] ไอพี : 134.236.247.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 43,094 ครั้ง
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 10,368 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 47,395 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 13,181 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 11,973 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 8,810 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 8,478 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 6,754 ครั้ง
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 9,431 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 25,648 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

เปิดอ่าน 19,827 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ?

เปิดอ่าน 12,380 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 13,802 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 39,945 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 17,679 ครั้ง
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
เปิดอ่าน 9,896 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
เปิดอ่าน 14,739 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7
เปิดอ่าน 27,190 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
เปิดอ่าน 40,582 ครั้ง
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ