ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการส

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดเรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอน แบบวัฏจักร 5 ขั น

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศันสนา วันชูเชิด

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั งนี มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง น้าชุดเรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 29 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น จ้านวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น จ้านวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ้านวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีความยาก (P) 0.37 ถึง 0.75 และค่าอ้านาจจ้าแนก (B) ตั งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ้านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.77/80.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6555 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ น หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ การสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น คิดเป็นร้อยละ 65.55

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่องน้าและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ชุดกิจกรรม เรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง น้า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั น มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งหมายความว่าพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย offy : [17 ส.ค. 2561 เวลา 09:02 น.]
อ่าน [1829] ไอพี : 182.232.21.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ