ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย ชลธารา ถานิสโร

สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2560

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน และทดลองหาประสิทธิภาพของรูปแบบจากนักเรียนกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือกลุ่มใหญ่ คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจาก การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ โดยประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน และครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน รวมจำนวน 23 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองรวมจำนวน 18 ชั่วโมง โดยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) แบบประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าสถิติ t-test dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) วัตถุประสงค์ 4) ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา/กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ 5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ PADEF Model (Process) 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นรวบรวมข้อมูล (Preparing) ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้ (Doing and Constructing the Knowledge) ขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสารและนำเสนอ (Efficiency Communication) ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า (Finding Evaluation) 6) ปัจจัยนำออก (Output) ได้แก่ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (S) ด้านเจตคติ (A) และ 7) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 92.37/90.53 โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้ คือ 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในภาพรวมมีประโยชน์และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย nitha : [25 ส.ค. 2561 เวลา 19:49 น.]
อ่าน [1658] ไอพี : 184.22.162.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ