ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3

ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางพิศมัย เวียงนนท์

พุทธศักราช 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย ชั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 2) การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 3) การวิจัย (Research) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 4) การพัฒนา (Development) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ยุวกาชาด ระดับ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม จำนวน 146 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม จำนวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 สำหรับยุวกาชาด 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับครูผู้สอนยุวกาชาด 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 5) แบบทดสอบความรู้ทั่วไปก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยซึ่งมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไปแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของยุวกาชาดหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 แบบแผนการวิจัยแบบเชิงการทดลองพื้นฐาน (Pre Experimental Designs)แบบ One Group Pretest - Posttest Designs วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้นำเสนอแล้วนั้น ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูล ซึ่งได้แก่ ยุวกาชาดระดับ 3 ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ พบว่าต้องการให้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 โดยต้องจัดให้ยุวกาชาดได้รับความรู้ทั่วไป ได้ฝึกปฏิบัติและลงมือทำ ตามความเหมาะสม มีภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของยุวกาชาด ภาพลายเส้นที่แสดงออกถึงความรู้นั้น ๆ ที่สามารถศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติได้ เป็นรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจ สนุกกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบรวมถึงเนื้อหาองค์ความรู้ ต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติประกอบชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 จะต้องมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ยุวกาชาดเรียนรู้บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้จากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่กำหนดนอกจากนั้น การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติประกอบชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ควรคำนึงถึงพัฒนาการของยุวกาชาดให้ครบทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคมการวัดผลประเมินผลนั้นต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์ในการวัดที่สามารถวัดได้ครอบคลุม เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับการประเมินเป็น “ผ่าน” การประเมินผลการพัฒนาและ หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดกลุ่มกิจกรรมพิเศษ ที่สร้างขึ้นมีทั้งหมด 7 เล่ม คือ เล่มที่ 1 กิจกรรมนักโภชนาการ เล่มที่ 2 กิจกรรมสมุนไพรไทย เล่มที่ 3 กิจกรรมงานผ้า เล่มที่ 4 กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 2 เล่มที่ 5 กิจกรรมปลอดภัยวัยรุ่น เล่มที่ 6 กิจกรรมการผจญภัย และเล่มที่ 7 กิจกรรมงานประดิษฐ์ ในแต่ละเล่มมีองค์ประกอบคือ 1) คำนำ 2) คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) บทบาทครู 4) บทบาทสมาชิกยุวกาชาด 5) ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 7) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 8) ใบความรู้ 9) แบบปฏิบัติกิจกรรม 10) แบบประเมิน และ 11) แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ที่สร้างขึ้นได้นำไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.17/83.33 หาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมแบบ กลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.01/85.00 และหาประสิทธิภาพแบบสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.65/86.98

ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุวกาชาดสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างครบวงจร และก่อนปฏิบัติกิจกรรมเป็นพิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งประกอบด้วยการเชิญธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยกเรียน เล่นเกมหรือเพลง ทำให้เกิดความสนุกสนานเป็น การอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรม แล้วจึงแยกย้ายกันเข้าเรียนตามฐาน เป็นระบบกลุ่ม หลังจากหมดชั่วโมงแล้วยุวกาชาดทุกคนเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง ขณะใช้ชุดในแต่ละครั้งจะมีปัญหาด้านเวลาไม่ค่อยเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ยุวกาชาดมักจะหาเวลามาอ่านทบทวนความรู้จากชุดกิจกรรมอีกครั้งเสมอ และความสำเร็จของกิจกรรมนี้คือการตอบสนองต่อความต้องการของยุวกาชาดได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้รับความสนุกและ มีความสุขที่ได้ลงมือปฏิบัติ อันเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตของยุวกาชาด

ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยุวกาชาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 สูงกว่าก่อนเรียน ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของยุวกาชาด หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคปฏิบัติในชุดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 นั้นพบว่า กิจกรรมที่นำมาใช้มีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริงอยู่ในลำดับที่ 1 (X-bar = 4.65, S.D. = 0.48) ลำดับที่ 2 ยุวกาชาดเป็นผู้ค้นพบคำตอบหรือทำกิจกรรมสำเร็จด้วยตนเองหรือกลุ่ม (X-bar = 4.63, S.D. = 0.48) และลำดับที่ 3 เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีความพอใจต่อคะแนนที่ตนเองทำได้ (X-bar = 4.63, S.D. = 0.48)

โพสต์โดย ครูไหม : [28 ส.ค. 2561 เวลา 17:36 น.]
อ่าน [2478] ไอพี : 159.192.222.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,954 ครั้ง
วิเคราะห์อำนาจจำแนก
วิเคราะห์อำนาจจำแนก

เปิดอ่าน 10,718 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 19,062 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เปิดอ่าน 16,146 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 13,117 ครั้ง
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ

เปิดอ่าน 10,863 ครั้ง
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"

เปิดอ่าน 40,380 ครั้ง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 13,215 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 80,587 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 11,748 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 13,623 ครั้ง
กล้วยป่า
กล้วยป่า

เปิดอ่าน 14,311 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 32,273 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 20,915 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 13,944 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 5,137 ครั้ง
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
เปิดอ่าน 56,090 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
เปิดอ่าน 14,598 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
เปิดอ่าน 21,568 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
เปิดอ่าน 16,836 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ