ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินผลโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ชื่อผลงาน การประเมินผลโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ผู้รายงาน นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับ 4.1) การดำเนินโครงการตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 4.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพ 4.3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 4.4) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน 4.5) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำรูปแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam’ CIPP Model) มาประยุกต์เป็นกรอบในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างใน การประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครู จำนวน 53 คน นักเรียน จำนวน 297 คน และผู้ปกครอง จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เกี่ยวกับความสำคัญ ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวิเคราะห์จากความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การดำเนินโครงการ และการตรวจสอบโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี แยกเป็น

4.1 ผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นจาก การประเมินของผู้ประเมินภายนอก พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ ภาพความสำเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 4.00

4.2 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพ พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกคน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนระหว่างร้อยละ 80-100 มีจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 ผลการเรียนระหว่าง 70-79 จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29 ผลการเรียนระหว่าง 60-69 จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 และผลการเรียนระหว่าง 50-59 จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ตามลำดับ

4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนดทุกคน และผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ คือ ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ คือ ร้อยละ 80 โดยมีผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 86.53 และระดับดี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.47 ตามลำดับ

4.4 ผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการการบริหารจัดการและจัดการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับมาก

โพสต์โดย ปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง : [3 ก.ย. 2561 เวลา 00:36 น.]
อ่าน [1660] ไอพี : 223.207.251.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ