ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยาโดยใช้รูปแบบ CIPP Model

การประเมินโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา

โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ

2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ 3 ส่วน คือ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา

ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากร จำนวน 130 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,156 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 145 คน ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 354 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จำนวน 28 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ แบบประเมินผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการ และแบบประเมินทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และ

หลังดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

และการทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลการประเมินดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, ค่า S.D. = .43) แสดงให้เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน และชุมชน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี

2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ (Input) พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก ( = 4.35, ค่า S.D. = .36) ปัจจัยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความร่วมมือ

ของครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ ส่วนปัจจัยด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่อยู่ในอันดับสุดท้าย

3. กระบวนการดำเนินงาน (Process) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก

( = 4.42, ค่า S.D. = .33) ในขั้นการวางแผนดำเนินงาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นการดำเนินงานตามแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การดำเนินงานตามแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การนิเทศเพื่อการแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ส่วนขั้นตอนการประเมินผล โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมมากที่สุด

4. ผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่า

4.1 การประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ทั้ง12 กิจกรรม มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา ส่งผลให้ผลผลิตของโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

4.2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวม

มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, ค่า S.D. = .31) กิจกรรมที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ กิจกรรมการกำหนดกรอบการประเมินโครงการ แสดงให้เห็นว่า กรอบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมตัวชี้วัดและวิธีการประเมินที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.05, ค่า S.D. = .51) หลังดำเนินโครงการ มีทักษะในการปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็นโครงการที่ดีมีสภาพแวดล้อม ปัจจัยสนับสนุน กระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ เข้าใจแนวทางในการกำหนดกรอบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์โดย A : [2 ต.ค. 2561 เวลา 06:29 น.]
อ่าน [3699] ไอพี : 1.1.216.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,850 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?

เปิดอ่าน 61,703 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 8,681 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก

เปิดอ่าน 10,506 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 12,430 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

เปิดอ่าน 11,785 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 10,291 ครั้ง
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน

เปิดอ่าน 9,943 ครั้ง
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เปิดอ่าน 16,346 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 12,611 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,002 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม

เปิดอ่าน 9,228 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 28,174 ครั้ง
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559

เปิดอ่าน 13,734 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 10,508 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 4,484 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
เปิดอ่าน 51,939 ครั้ง
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
เปิดอ่าน 9,748 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
เปิดอ่าน 406,397 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
เปิดอ่าน 25,718 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ