ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ผู้ประเมิน พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน)โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท (ContextEvaluation)ด้านปัจจัยนำเข้า(InputEvaluation) ด้านกระบวนการ(ProcessEvaluation) และด้านผลผลิต(Product Evaluation)โดยพิจารณาจากที่ได้ขยายออกเป็นด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน)โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model จำนวนทั้งหมด 63 คน ได้มาแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 7 คน กรรมการสถานศึกษาจำนวน 7 คนนักเรียน จำนวน 15 คน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน และผู้ปกครองจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ฉบับที่ 1แบบประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่ 2แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ฉบับที่ 3แบบประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ฉบับที่ 4แบบประเมินด้านผลผลิต (ProductEvaluation)เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยด้านผลกระทบ (Impact Evaluation)ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ฉบับที่ 5แบบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณ์โครงการ สำหรับผู้บริหารครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครอง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (A) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (B) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมินด้านบริบท (ContextEvaluation) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (A=4.21,B= 0.14) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(=4.31,  =0.19) และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการประเมิน

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(A=4.42, B =0.18) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ประกอบด้วย

4.1 ผลการประเมินด้านผลกระทบ (ImpactEvaluation)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (A=4.38, B = 0.12) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (A=4.39, B = 0.08) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (A=4.37, B = 0.05) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

4.4 ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(Transportability Evaluation)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (A=4.35, B =0.06) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

5.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ห้องสมุดดิน) โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก(A=4.48, B = 0.12) และผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกรายการประเมิน

หมายเหตุ เนื่องไม่สามารถใช้สัญลักษณ์แทนค่าเคลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ จึงขอใช้ใช้ A แทนค่าเฉลี่ย และ B แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โพสต์โดย พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ : [2 ต.ค. 2561 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [3601] ไอพี : 223.205.234.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,604 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 12,838 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 14,948 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 9,830 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 13,371 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก

เปิดอ่าน 25,321 ครั้ง
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล

เปิดอ่าน 35,207 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดอ่าน 14,761 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 10,815 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 9,336 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5

เปิดอ่าน 11,601 ครั้ง
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ

เปิดอ่าน 8,829 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 18,797 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 60,279 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 16,579 ครั้ง
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"

เปิดอ่าน 531,784 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู
เปิดอ่าน 27,038 ครั้ง
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
เปิดอ่าน 78,863 ครั้ง
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
เปิดอ่าน 25,078 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร
เปิดอ่าน 28,969 ครั้ง
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ