ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความ พอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความ

พอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ประเมินโครงการ นางสาวพัชรี ศรีจันทร์งาม

ระยะเวลาการประเมินโครงการ 1 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2561

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1, เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความ

พอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม

2. เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความ

พอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่

ความพอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง

ของโรงเรียนคลองบางพรหม

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียงของโรงเรียนคลองบางพรหม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 283 คน ครูจำนวน 15 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 283 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan,1970) จำนวน 165 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 13 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียงของนักเรียนและครู ใช้แบบสอบถาม ตามรูปแบบการประเมิน CIPP MODEL แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครอง การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ แบบสอบถามแบบประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาไทยสู่ความพอเพียง และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครอง ใช้ ค่า , S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ส่วนข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง ดำเนินตามรูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด คือ แสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าและตัดสินคุณค่าของโครงการ จากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินโครงการ ขยายผลหรือยกเลิกโครงการ ผลของการประเมินโครงการ พบว่า การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง จากแบบสอบถามนักเรียนและครู หลังการดำเนินโครงการ ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 สำหรับผลการประเมินรายด้านจากความคิดเห็นของนักเรียน และครู ปรากฏว่า ด้านสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมินสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมา คือด้านปัจจัย ค่าเฉลี่ย 4.73 และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.64 ตามลำดับ ส่วนด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.62

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง ในด้านกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูภูมิปัญญาไทย และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง ในด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง มีสัมฤทธิ์ผลของโครงการอยู่ใน ระดับมากที่สุด จากข้อเสนอแนะควรจัดให้มีการพัฒนาด้านกระบวนการ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมจะช่วยให้โครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษา สิ่งสำคัญคือ ผู้บริหารและครูควรมีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการตามขั้นตอนทุกระยะ นอกจากนี้ ผลของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียง พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 92.57 นักเรียนและครูปฏิบัติตนตามแบบอย่างภูมิปัญญาไทยและรู้จักวิถีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 92.80 นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกของชาติ ร้อยละ 92.90 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย สู่ความพอเพียงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างมาก จึงสมควรให้มีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประวัติผู้ประเมินโครงการ

ชื่อ นางสาวพัชรี ศรีจันทร์งาม

วัน เดือน ปีเกิด 26 สิงหาคม 2508

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 333/245 หมู่ 2 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางพรหม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จาก วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

(ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพลู สำนักงานเขตบางรัก

พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม

พ.ศ.2550 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม

พ.ศ.2552 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเสาธง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางพรหม สำนักงานเขตทวีวัฒนา

โพสต์โดย พัชรี : [7 พ.ย. 2561 เวลา 10:46 น.]
อ่าน [2057] ไอพี : 118.172.51.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,027 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปิดอ่าน 10,462 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 11,896 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 15,579 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 79,383 ครั้ง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง

เปิดอ่าน 18,508 ครั้ง
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้

เปิดอ่าน 12,380 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 8,630 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 9,838 ครั้ง
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด

เปิดอ่าน 14,955 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 238,672 ครั้ง
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

เปิดอ่าน 20,267 ครั้ง
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เปิดอ่าน 12,265 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 16,949 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 21,403 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 7,394 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 29,685 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 9,114 ครั้ง
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”

เปิดอ่าน 7,142 ครั้ง
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ