ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)

ผู้รายงาน นายภิญญา รัตนวรชาติ ตำแหน่ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559-2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เป็นการประเมินความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ระดมมาได้ 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบที่นักเรียนครูและโรงเรียนได้รับ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู จำนวน 13 คน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

(วิศิษฐ์วิทยาทาน)จำนวน 29 คน และ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)จำนวน 22 คน รวม 64 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 และ2 เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทั้ง 2 ฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับคือ .954 และ .908 ฉบับที่ 3 แบบสรุปผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเป็นการประเมินก่อนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผลปรากฎว่าการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60,  =0.67) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่าประเด็นงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.64, =0.69) รองลงมาคือประเด็น บุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.62, =0.67) ส่วนประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.58, =0.65) 2) ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการในระหว่างการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆในโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปรากฏผลว่าการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.61, =0.67) เมื่อพิจารณา แต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่าประเด็นการปรับปรุง แก้ไข มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.63, =0.68) รองลงมาคือประเด็นการวางแผน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, =0.66) ส่วนประเด็นการการตรวจสอบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.58, =0.66) 3) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เกี่ยวกับทรัพยากรที่ระดมมาได้ 3 ด้านคือ ด้านบุคคล ด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์โดยใช้จำนวนของทรัพยากรที่ระดมมาได้ตามสภาพจริง เปรียบเทียบกับจำนวนของทรัพยากรตามเป้าหมายของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ และต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินโดยรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพัฒนาเป็นรายด้าน พบว่า ทรัพยากรที่ระดมได้ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดทุกด้าน 4) ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นและได้นำทรัพยากรไปใช้พัฒนาโรงเรียนครบทุกด้านแล้ว โดยการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)

ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2560 โดยรวมพบว่า ปีการศึกษา 2558อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีมากมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.12 และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มีค่าร้อยละเท่ากับ 94.76 แสดงว่าระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ โดยสรุปก็คือ ผลจากการจัดทำโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)ทำให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ในโรงเรียนตามความเหมาะสม

1.2 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

2.2 ควรนำการประเมินโครงการรูปแบบไอปู้ (IPOO Model) ไปประเมินโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป เพื่อให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่อง และประสิทธิภาพของโครงการที่ประเมิน และสร้างการปฏิบัติที่ชัดเจนวัดผลได้

โพสต์โดย ท็อป : [15 พ.ย. 2561 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [1912] ไอพี : 183.89.5.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,104 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 218,292 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 8,462 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 161,849 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 8,766 ครั้ง
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน

เปิดอ่าน 52,913 ครั้ง
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย

เปิดอ่าน 7,553 ครั้ง
Smart Thailand
Smart Thailand

เปิดอ่าน 9,587 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 199,610 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 9,249 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

เปิดอ่าน 15,681 ครั้ง
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า

เปิดอ่าน 32,396 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 11,599 ครั้ง
8 วิธีคลายเครียดทันใจ
8 วิธีคลายเครียดทันใจ

เปิดอ่าน 18,250 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 48,342 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 15,817 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 10,191 ครั้ง
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย

เปิดอ่าน 8,968 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 15,364 ครั้ง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ