ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เ

ชื่องานวิจัย รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ผู้วิจัย นายทศพล ใบเต้

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินบริบท ( Context Evaluation ) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของสถานศึกษา ความสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และความเป็นไปได้ของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation ) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความชัดเจนของงบประมาณ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3. เพื่อประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงาน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน การประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วม การจัดทำปฏิทินการดำเนินการชัดเจน การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด การจัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล การทำงานเป็นทีม การบันทึกผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผล การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา 4. เพื่อประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการด้านคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากร จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง จำนวน 29 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 37 คน

ผลการประเมินบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านในเพลา พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว และผลการประเมินรายด้าน พบว่า

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านในเพลา พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว และผลการประเมินรายด้าน พบว่า

2.1 ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.2 ความชัดเจนของงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.4 ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านในเพลา พบว่าอยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว และผลการประเมินรายด้าน พบว่า

3.1 การวางแผนดำเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.3 ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.5 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.6 จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.7 การทำงานเป็นทีม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.8 การบันทึกผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.9 การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.10 นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านในเพลา พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัว และผลการประเมินรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านความขยัน อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ด้านความประหยัด อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ด้านความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ด้านความมีวินัย อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ด้านความสุภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ด้านความสะอาด อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.8 ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.9 ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.10 ด้านความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.11 ด้านความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.12 ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ทศพล ใบเต้ : [19 ธ.ค. 2561 เวลา 10:54 น.]
อ่าน [1743] ไอพี : 118.173.222.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,174 ครั้ง
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????

เปิดอ่าน 2,246 ครั้ง
พุทธคุณ 3
พุทธคุณ 3

เปิดอ่าน 14,092 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 12,278 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 1,874 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 18,154 ครั้ง
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 17,103 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 3,854 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 19,364 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 49,054 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)

เปิดอ่าน 76,489 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม

เปิดอ่าน 11,756 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 7,312 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 24,069 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 39,191 ครั้ง
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,631 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 9,582 ครั้ง
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!

เปิดอ่าน 61,177 ครั้ง
ฟื้นความทรงจำ  ลำนำบทอาขยานย้อนยุค
ฟื้นความทรงจำ ลำนำบทอาขยานย้อนยุค

เปิดอ่าน 11,579 ครั้ง
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 8,383 ครั้ง
สีสันกับสุขภาพจิต
สีสันกับสุขภาพจิต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ