ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดนาเม็ง

ชื่อผลงาน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดนาเม็ง

ชื่อผู้ศึกษา นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์

ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ประชากรหรือแหล่งข้อมูล คือ ครู จำนวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง และจำนวน 42 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ในภาพรวม 4 ด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม (Context : C) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I) และด้านผลผลิต (Product : P) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการ (Process) และมีผลการประเมินโครงการรายด้าน ดังนี้

1.1 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านสภาพแวดล้อม (Context : C) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่จำเป็นของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน

1.2 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I) พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านบุคลากร

1.3 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านกระบวนการ (Process : P) พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง 3 ลำดับแรก ได้แก่ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

1.4 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านผลผลิต (Product : P) พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียง 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2. การประเมินความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียง 3 ลำดับแรกได้แก่ การชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน วัดนาเม็ง สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียน นำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน

โพสต์โดย ปู : [4 ม.ค. 2562 เวลา 13:13 น.]
อ่าน [543] ไอพี : 1.47.74.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ