ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำห

ผู้วิจัย มาลิณี ปานเทศ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ มีเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.70) 2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีเหมาะสมมากที่สุด ( =4.50) 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตั้งแต่ .38 ถึง .71 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .46 ถึง .76 และ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า สภาพปัจจุบันและบริบทของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร จากผลการทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 62 คน มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการจำแนก ด้านการเปรียบเทียบ อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 63.23 และจากการตรวจสอบคะแนนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่กำหนด โรงเรียนเทศบาล ๑ ( บูรพาวิทยากร), 2558: 21) ดังนั้นประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา คือ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และนำปรัชญาพิพัฒนการนิยม ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น มาสนับสนุน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง สามารถลงมือปฏิบัติจริงในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นรอบตัว มีอิสระที่จะเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ สามารถลงมือทำด้วยตนเองและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ โดยครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของประชาธิปไตย เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิดทฤษฏี หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Managing Preparation : M) ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นสู่การปฏิบัติ (Learning Actively to Practice : L) ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติซ้ำอย่างอิสระ (Repeat Freely : R) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปประเมินผล (Evaluation: E) 4) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการเรียนตามรูปแบบ และมีคุณภาพเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ( =4.70) และ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50)

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไปในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แนวคิดวอลดอร์ฟผ่านเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

โพสต์โดย ก้อย : [6 ม.ค. 2562 เวลา 17:47 น.]
อ่าน [548] ไอพี : 223.205.251.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ