ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อ าเภอราษีไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนส้มป่อย

พิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อนำใช้ในการพัฒนาโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารและครูผู้สอน ผู้วิจัยเลือกใช้จากประชากร 2) นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 229 คน ซึ่งได้มาโดยใช้เกณฑ์ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์การบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 2) แบบสอบถามการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และ 3) แบบสอบถามการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ด้านการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้โรงเรียนมีการประชุม วางแผน กำหนดขอบข่ายของงานในแต่ละด้านให้แก่บุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นคำสั่งโรงเรียนเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตาม 5 องค์ประกอบ 3 สาระ โดยอ้างอิงจากคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2560 ในส่วนของการสำรวจชื่อพื้นเมืองของพรรณไม้ การจัดทำทะเบียนพรรณไม้ และการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ที่สมบูรณ์ ดำเนินการโดยให้นักเรียนสำรวจชื่อพื้นเมืองของพรรณไม้รอบๆ บริเวณโรงเรียน และสืบค้นจากเอกสาร หรือสื่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้นักเรียนจัดทำป้ายชื่อประจำต้นไม้ ในขั้นแรก ชื่อพื้นเมือง ชื่อท้องถิ่น เป็นป้ายชั่วคราว จากนั้นจึงจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ที่สมบูรณ์ การศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดพืช ดำเนินการโดยแจกเอกสารพรรณไม้ ก7-003 ให้นักเรียนห้องละ 1 ชุด ไว้เป็นคู่มือ และร่วมกับครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำช่วยกันจ าแนกชนิดของพืช โดยมีครูเป็นผู้ติดตามงานเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนน าการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นแกนน า และการจัดท าผังพรรณไม้มอบหมายให้กลุ่มงานอาคารสถานที่เป็นแกนน า ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ส าหรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนได้ก าหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป็นงานนโยบาย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินโครงการเพื่อสนอง

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพรรณไม้ท้องถิ่นและพืชในกลุ่มที่สนใจ โดยวิเคราะห์สภาพพื้นที่ความเหมาะสมพรรณไม้ที่ปลูกในเขตพื้นที่ แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละห้อง และขอความร่วมมือชุมชน วิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพร มาให้ความรู้แก่นักเรียน และมอบหมายให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ จัดทำข้อมูลพรรณไม้ของตนเองคนละ 1 ต้น จากนั้นรวบรวมพืชในกลุ่มที่สนใจมาปลูกในเขตพื้นที่รับผิดชอบในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันสถาปนาโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ในส่วนของการประสานงานและทำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้และต้นกล้าไม้ เพื่อนำมาปลูกในโรงเรียน สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอของบประมาณของสถานศึกษา เพื่อใช้ในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง ทันสมัย ตรงตามความต้องการศึกษาค้นคว้าของบุคลากรและนักเรียน เพื่อใช้ศึกษา รวบรวมข้อมูล ในการด าเนินงานตามโครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนจัดการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร และเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และเชิญผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาให้ความรู้กับบุคลากร นักเรียนแกนนำและขยายผลให้กับนักเรียนทุกคน และได้นำบุคลากรไปศึกษาดูงานนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้จัดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน โรงเรียนมีการศึกษาประโยชน์ของพรรณไม้ โดยบรูณาการกับการเรียนการสอนในสาระต่างๆ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านเขียนรายงานโรงเรียนมีการกำหนดแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปี แต่งตั้งค าสั่งการปฏิบัติงาน มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานของครูในการใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน จากการบรูณาการสู่การเรียนการสอนส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับรางวัลด้านต่างๆ และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การปฏิบัติงานในโรงเรียน ผ่านวารสารโรงเรียนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ4.64 รองลงมาคือ ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63 และด้านการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ด้านการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

โพสต์โดย saek : [9 ม.ค. 2562 เวลา 09:07 น.]
อ่าน [1712] ไอพี : 182.232.49.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ