ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมิน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อนำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโร

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมิน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ

นำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบจำลอง CIPP Model

ผู้รายงาน นางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่รายงาน 2559

บทคัดย่อ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อนำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice).กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบจำลอง CIPP Model ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2. หาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3.นำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กลุ่มเป้าหมายของประชากรในการประเมินโครงการ จำนวน 779 คน การหาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์จำนวน 15 คน โดยวิธีสนทนากลุ่ม จำนวน 13 คนและกลุ่มเป้าหมายในการหาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้การประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

1.ด้านบริบท โครงการพัฒนางานพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยลำดับหนึ่ง รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย

2. ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีจำนวนเพียงพอ และบุคลากรรับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีค่าเฉลี่ยเท่ากันลำดับหนึ่ง รองลงมาคือ รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนางานพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย

3. ด้านกระบวนการ วัสดุ อุปกรณ์การจัดอบรมมีเพียงพอและระยะเวลาจัดอบรมเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยลำดับหนึ่ง รองลงมามี 2 ข้อคือ กิจกรรมอบรมครูมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์มีความเหมาะสมด้านอาคารสถานที่ ส่วน มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย

4. ด้านผลผลิต นักเรียนมีความเพียร ในการเรียนรู้พืชศึกษาตามลำดับขั้นตอนจนเห็นศักยภาพ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยลำดับหนึ่ง รองลงมามี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ นักเรียนมีความสุขกับการศึกษาพืชพรรณไม้และธรรมชาติรอบตัว นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเบิกบานและไม่ก้าวร้าว นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และนักเรียนใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟฟ้า อย่างประหยัด ส่วนนักเรียนได้เรียนรู้การสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย ด้านผลกระทบ นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีเพียงบางส่วนที่ปฏิบัติตามกิจกรรมแต่ยังไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และชุมชนให้การยอมรับนักเรียน และโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการรักษาพืชท้องถิ่นในประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการดำเนินการโครงการนี้ต่อไปในการปลูกจิตสำนึกที่ดี และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุตรหลานในชุมชนต่อไป การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ที่นักเรียนสนใจศึกษา จะเกิดความรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของพืชพรรณนั้น เกิดความรักอยากอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีอยู่แล้วไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เด็กจะไม่เด็ด ไม่หัก ไม่ตัด ทำลาย แต่จะสัมผัส สังเกตที่จะศึกษาเรียนรู้คุณค่า ได้ความรู้จากของจริงทำให้จดจำได้ดีกว่าการอ่านจากหนังสือ การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยครูเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจศึกษาอย่างใส่ใจรายละเอียด ตั้งแต่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด ทำให้นักเรียนเกิดความผูกพัน และเห็นคุณค่า การหาข้อมูลของพรรณไม้ ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของพืช การค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น จากบุคคล จากเอกสาร จากอินเตอร์เน็ต ทำให้นักเรียนจดจำได้ดีกว่าการเรียนรู้จากการบอกเล่าของครู การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระไปพร้อมกัน ช่วยให้นักเรียนไม่เครียด ไม่กังวลการเรียนรู้ในสาระวิชาหลัก แต่ทำให้นักเรียนได้คลุกคลี สัมผัส และมีจิตใจอ่อนโยน เบิกบาน มีความรู้ความเข้าใจ สรรพคุณ รู้คุณค่า และประโยชน์ของพืช จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ดูแลพรรณไม้ที่นำเข้ามาปลูก

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต้องใช้กระบวนการเก็บข้อมูลตามลำดับ โดยเริ่มจากการ สำรวจ รวบรวมประเด็นปัญหาจากการ ใช้ข้อคำถามถามที่สรุปผลจากแบบสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มาเป็นประเด็นข้อคำถามการสัมภาษณ์,นำประเด็นคำตอบมาวิเคราะห์แนวทาง ส่งเสริมและปรับปรุง ,รวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ต้องส่งเสริมและที่ต้องปรับปรุงเก็บเป็นข้อมูล ,จัดทำ web site ข้อมูลสารสนเทศ, ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเลือกแนวทางส่งเสริมและปรับปรุง, ทำแผนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย, ชี้แจงแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ,แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน, ให้ความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง, นำแนวทางส่งเสริมและปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการควบคุม ติดตามตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล,จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ลึก เข้มข้นด้านวิชาการ พัฒนาทักษะและคุณธรรมให้ครูและ นักเรียน, นักเรียนมีความรู้ลึกในสาระวิชา มีคุณธรรม เกิดทักษะการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลาย

โพสต์โดย ลักษมี สังคมศิลป์ : [5 ก.พ. 2562 เวลา 05:16 น.]
อ่าน [2447] ไอพี : 223.205.247.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,328 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี

เปิดอ่าน 11,278 ครั้ง
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว

เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

เปิดอ่าน 9,283 ครั้ง
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!

เปิดอ่าน 11,521 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 16,258 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 14,589 ครั้ง
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์

เปิดอ่าน 14,765 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 100,489 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 6,249 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 25,743 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 16,977 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 10,454 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 6,665 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 8,196 ครั้ง
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,119 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)

เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

เปิดอ่าน 9,495 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 12,317 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

เปิดอ่าน 7,074 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ