ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรือ่ง อาหารและเครื่องดื่ม

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อำเภอเมือง จังกำแพงเพชร ผู้ศึกษาได้ ยึดแนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา22 มาตรา 24 ที่กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคน ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาเองได้ และ ผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามรถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นความสำคัญทางความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมเกียรติ มาลา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาแนะแนวทาง มีรายชื่อดังต่อไปนี้1.

1. ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. นายอนันต์ บ่อน้อย ตำแหน่ง ครู ข้าราชการบำนาญ วิทยาฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

3. นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

4. นางกรวิภา สำโรง ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชากังราววิทยาคม(อินทร์- ชุมดีสารอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

5. นายวรวิทย์ วงค์สุภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยเหลือ ตรวจสอบการรายงานผลในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยสมบรูณ์ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ที่ได้กล่าวนามมานี้เป็นอย่างสูง

นายสมชาย จันทัน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกออบการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเรืองอาหารและเครื่องดื่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนเทศบาล 3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ศึกษา นายสมชาย จันทัน

ปีการศึกษา 2558

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอาหารและเครื่องดื่มแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1ห้องเรียน รวมนักเรียน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำวนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหาร และ

เครื่องดื่ม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำวน 30 ข้อ และ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ขุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 87.72/84.19 สูกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้(E1/E2 = 80/80)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.85 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.41 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 33.56

3. ความพีงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.60

โพสต์โดย Bank : [5 ก.พ. 2562 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [2145] ไอพี : 223.24.150.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,886 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 12,750 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 8,116 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 12,596 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56

เปิดอ่าน 8,533 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 17,750 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 73,170 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 8,629 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 25,133 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 10,717 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 61,836 ครั้ง
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)

เปิดอ่าน 72,022 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B

เปิดอ่าน 11,037 ครั้ง
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

เปิดอ่าน 13,820 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

เปิดอ่าน 22,021 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 22,997 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
เปิดอ่าน 12,665 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
เปิดอ่าน 60,908 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
เปิดอ่าน 9,672 ครั้ง
แก๊สโซฮอล์ปล่อยสารก่อมะเร็ง
แก๊สโซฮอล์ปล่อยสารก่อมะเร็ง
เปิดอ่าน 37,387 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ