ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ และรูปแบบวัฏจักร ๗ ขั้น เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้

ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ และรูปแบบวัฏจักร ๗ ขั้น

เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้ศึกษา นางนนทกร อาษาราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แบบฝึกทักษะและรูปแบบวัฏจักร ๗ ขั้น เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๓) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ และรูปแบบวัฏจักร ๗ ขั้น เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์ ๖๕ และ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะและรูปแบบวัฏจักร ๗ ขั้น เรื่อง การเขียน เพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แหล่งข้อมูลที่ใช้คือ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน จาก ๑ ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๘ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๘ ฉบับ รวม ๘๐ ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วยเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๔๐ ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร ๗ ขั้น จำนวน ๑๖ แผน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๒๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยที่ 2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ – ๗๘ ที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ๑ หน่วยการเรียนรู้ คือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร เฉลี่ยรวมร้อยละ ๗๓ – ๗๖ ของคะแนนเต็มของหน่วยการเรียนรู้ ส่วนนักเรียนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเรื่อง การเขียนเพื่อ การสื่อสาร ซึ่งลักษณะเนื้อหาค่อยข้างยาก รวมทั้งโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตาม ที่หลักสูตรกำหนดไว้และนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยไม่รักการค้นคว้า หรือศึกษาเพิ่มเติม ขาดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะและรูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๕๗/๘๔.๖๔ สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ในระดับ ดี โดยนักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕.๖๒ สูงกว่าเกณฑ์ ๖๕

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย และมีทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ทั้ง ๘ เรื่อง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนความคงทนในการเรียนรู้เรื่องการเขียนเพื่อ การสื่อสารโดยคะแนนลดลงร้อยละ ๐.๓๖

๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและรูปแบบ วัฏจักร ๗ ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

โดยสรุปแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อการ จึงสมควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทย นำแบบฝึกทักษะการเขียนดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ต่อไป

โพสต์โดย หน่อย : [13 ก.พ. 2562 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [2120] ไอพี : 118.174.194.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,026 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

เปิดอ่าน 63,543 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 11,771 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 9,528 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 35,741 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 10,819 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 14,979 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 51,485 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 10,372 ครั้ง
จากปลานิลพระราชทาน
จากปลานิลพระราชทาน

เปิดอ่าน 13,550 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 11,490 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 9,357 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 10,427 ครั้ง
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า

เปิดอ่าน 27,017 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 12,346 ครั้ง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ

เปิดอ่าน 14,949 ครั้ง
พระประวัติ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เปิดอ่าน 13,222 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
เปิดอ่าน 18,517 ครั้ง
จิตรกรรม
จิตรกรรม
เปิดอ่าน 13,416 ครั้ง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
เปิดอ่าน 12,102 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ