ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวประภาพรรณ์ พรหมพิสาท์

โรงเรียน : โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้า และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ซึ่งประกอบด้วย

4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research :R) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้ 2) การพัฒนา (Development : D ) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนรู้ 3) การวิจัย (Research : R) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ และ

4) เป็นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 72 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวนทั้งหมด 27 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) แบบเป็นกลุ่มห้องเรียน จากห้องที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้รับผิดชอบการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E จำนวนทั้งหมด 6 ชุดการเรียนรู้ แบ่งเป็นเล่มย่อย

10 เล่ม ใช้เวลาการจัดการเรียนการสอนรวม 12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.23 – 0.79 และมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.56 มีความเชื่อมั่น 0.88 และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา

รหัสวิชา ส32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

จำนวน 19 ข้อ ผู้วิจัยได้สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ชื่อชุดการเรียน 2) คำนำ 3) คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ 4) คำแนะนำสำหรับครู 5) คำแนะนำสำหรับนักเรียน 6) ลำดับขั้นตอนการเรียนชุดการเรียนรู้ 7) มาตรฐานการเรียนรู้

8) ตัวชี้วัด 9) จุดประสงค์การเรียนรู้ 10) สาระสำคัญ 11) บัตรคำสั่ง 12) แบบทดสอบก่อนเรียน

13) กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 14) บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 15) บัตรเนื้อหา

16) บัตรกิจกรรม 17) เฉลยบัตรกิจกรรม 18) แบบทดสอบหลังเรียน 19) กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 20) บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 21) บัตรแสดงความคิดเห็นในการเรียน

22) บรรณานุกรม ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.78/86.20 แสดงว่าชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส32101 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนแตกต่างจากนักเรียน

ที่เรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 34.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 4.099 มีค่าคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ14.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ3.211 ซึ่งผลของการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

3. นักเรียนมีความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้

โดยชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ 5E โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ

(x=4.14 , S.D. = 0.55 )

นอกจากนี้พบว่า ชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ สนุกสนาน และได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อน และนักเรียนชื่นชอบการปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่กำหนดไว้

โพสต์โดย ปา : [28 ก.พ. 2562 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [1776] ไอพี : 184.22.56.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ