ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน พัฒนารูปแบบการสอนและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีวิธีดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1)

การกำหนดปัจจัยที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ปัจจัยทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย บุคลิกภาพทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านเหตุผล 2) สร้างแบบวัดที่ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด 8 ฉบับ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง Item – Objective Congruence Index (IOC) พบว่าทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8-1.0 จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability) โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach coefficient alpha) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าแต่ละฉบับตั้งแต่ .84-.94 และหาค่าความเชื่อมั่นแบบ KR 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 และ.84 3) วิเคราะห์ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในแต่ละปัจจัยโดย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการคิดสร้างสรรค์โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation cofficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple correlation)

ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์มีวิธีดำเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบรูปแบบการสอนโดยการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอน และ แผนการจัดการเรียนรู้ 3) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอนโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบค่าความสอดคล้อง ได้ผลอยู่ในระดับดี 4) การศึกษานำร่องก่อนนำไปใช้จริง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความเป็นไปได้

ตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยวิธีวิจัยแบบ Randomized Two Group Posttest Only Design กับนักเรียนในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 คน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือบุคลิกภาพทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับดี และปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ ความสามารถด้านเหตุผล ซึ่งส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับน้อยมาก

2. รูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์นักเรียนในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัสวิชา ท 33101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการระดมสมองและการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเอสทีเอดี 3)โครงสร้างของรูปแบบประกอบด้วย 3.1 ขั้นเตรียมความพร้อม 3.2 ขั้นกระบวนการสอน คือ แบ่งกลุ่มความสามารถ ศึกษาเนื้อหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอความคิด และสรุปบทเรียน ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการสอนของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง 3.3 ขั้นประเมินผลการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์ได้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง

3.ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์ ภายหลังการเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ 0.5

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนเขียนสื่อสารโครงงานเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ดร.กรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ : [6 มี.ค. 2562 เวลา 07:13 น.]
อ่าน [1896] ไอพี : 223.204.66.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,099 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 16,994 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 37,378 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 12,486 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 21,733 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 9,092 ครั้ง
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว

เปิดอ่าน 11,470 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 12,655 ครั้ง
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว

เปิดอ่าน 2,069 ครั้ง
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว

เปิดอ่าน 22,423 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้

เปิดอ่าน 12,354 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 10,828 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

เปิดอ่าน 199,870 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เปิดอ่าน 18,530 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 9,830 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,125 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 42,517 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 15,985 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เปิดอ่าน 13,370 ครั้ง
รับชมที่นี่ "ครูภูเขา" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2559
รับชมที่นี่ "ครูภูเขา" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2559

เปิดอ่าน 18,508 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ