ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาดสำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ืชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาดสำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ผู้วิจัย นางประไพพิศ เติมจิตร

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดโดยใช้กระบวนการที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด อันจะนำไปสู่สันติภาพก่อให้เกิดความสุข ในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาดที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 15 แผน (2) คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับครูผู้จัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ านวน 1 เล่ม และคู่มือการปฏิบัติกิจกรรมและสะสมผลการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 เล่ม ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 15 เรื่อง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน40 ข้อ ค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 ถึง .73 ค่าอ านาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .80 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .84 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาด ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)

จำนวน 19 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 40 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งไม่นับรวมเวลาที่มอบหมายให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test(Dependent Sample)

ผลการวิจัย พบว่า (1) คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.10/84.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

(2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7453 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.53 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสมาชิกยุวกาชาดที่เรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ าคัญทางสถิติระดับ .01และ 4) สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17กล่าวโดยสรุป คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมที่จะน าไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องจัดให้กับสมาชิกยุวกาชาดทุกคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย น้อง : [9 มี.ค. 2562 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [3598] ไอพี : 110.170.40.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,685 ครั้ง
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 14,819 ครั้ง
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิดอ่าน 14,969 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เปิดอ่าน 28,929 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 2,647 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 27,919 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 18,615 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 27,125 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 23,838 ครั้ง
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 9,104 ครั้ง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง

เปิดอ่าน 7,752 ครั้ง
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์

เปิดอ่าน 7,835 ครั้ง
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น

เปิดอ่าน 8,958 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 58,833 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 18,252 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 21,978 ครั้ง
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"
เปิดอ่าน 9,488 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
เปิดอ่าน 14,534 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
เปิดอ่าน 13,803 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
เปิดอ่าน 99,706 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ