ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาดสำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ืชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาดสำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ผู้วิจัย นางประไพพิศ เติมจิตร

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดโดยใช้กระบวนการที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด อันจะนำไปสู่สันติภาพก่อให้เกิดความสุข ในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาดที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 15 แผน (2) คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับครูผู้จัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ านวน 1 เล่ม และคู่มือการปฏิบัติกิจกรรมและสะสมผลการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 เล่ม ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 15 เรื่อง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน40 ข้อ ค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 ถึง .73 ค่าอ านาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .80 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .84 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาด ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)

จำนวน 19 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 40 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งไม่นับรวมเวลาที่มอบหมายให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test(Dependent Sample)

ผลการวิจัย พบว่า (1) คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำาหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.10/84.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

(2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7453 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.53 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสมาชิกยุวกาชาดที่เรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ าคัญทางสถิติระดับ .01และ 4) สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17กล่าวโดยสรุป คู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมที่จะน าไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาด ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องจัดให้กับสมาชิกยุวกาชาดทุกคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย น้อง : [9 มี.ค. 2562 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [1943] ไอพี : 110.170.40.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,674 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 11,702 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 7,118 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 53,608 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 8,661 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 21,442 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 8,508 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

เปิดอ่าน 15,098 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก

เปิดอ่าน 10,939 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 13,112 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 47,168 ครั้ง
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
ระบบการพัฒนาอาชีพครู

เปิดอ่าน 10,188 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 16,054 ครั้ง
เทศกาล ไหว้พระจันทร์
เทศกาล ไหว้พระจันทร์

เปิดอ่าน 45,076 ครั้ง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 25,156 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,380 ครั้ง
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....

เปิดอ่าน 4,432 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6

เปิดอ่าน 17,728 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 11,206 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 21,217 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ