ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์

เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย นางสุปรียา สาริโก

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียน วีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ 1) ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 2) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 3) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 4) ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การดำเนินการวิจัยพบว่ามี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2559 2) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2559 3) การศึกษา ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยดำเนินการใน ปีการศึกษา 2560 4) การประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2560 จากผลการวิจัยเป็นดังนี้

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่าระดับการปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรมเพื่อทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 3 ลำดับ ลำดับแรก คือ ครูมีสื่อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยอย่างหลากหลาย ( = 3.29 , S.D. = 0.29) อยู่ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 2 คือครูมีวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยอย่างหลากหลาย ( =3.43, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง และลำดับที่ 3 คือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ( = 3.57 , S.D.= 0.53) อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการสอบถามครูพบว่าครูยังจัดกิจกรรม ที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยโดยมีวิธีการ สื่อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเป็นที่ไม่น่าพอใจ

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีขั้นตอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นรับรู้ 2) ขั้นเตรียมความพร้อม 3) ขั้นสนองตอบภายใต้การควบคุม 4) ขั้นลงมือกระทำ 5) ขั้นกระทำอย่างชำนาญ 6) ขั้นปรับปรุงและประยุกต์ใช้ และ 7) ขั้นคิดริเริ่ม และรูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ 81.13/82.67

3. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนประเมินทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และคะแนนประเมินทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 10.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และ ค่า t – test เท่ากับ 25.76 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง หนองคายบ้านเรา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูบุ๋ม : [15 มี.ค. 2562 เวลา 20:58 น.]
อ่าน [2246] ไอพี : 223.206.235.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,322 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 10,047 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 16,710 ครั้ง
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต

เปิดอ่าน 13,872 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 13,569 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 15,074 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 12,200 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 20,479 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 18,319 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 33,979 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 12,228 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 15,424 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 21,934 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 88,379 ครั้ง
ลำดับดาวเคราะห์
ลำดับดาวเคราะห์

เปิดอ่าน 10,657 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา

เปิดอ่าน 28,430 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เปิดอ่าน 15,415 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
เปิดอ่าน 18,567 ครั้ง
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
เปิดอ่าน 526,328 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู
เปิดอ่าน 10,047 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ