ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล

วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประเมิน นางณัฏฐนันท์ ลังการัตน์

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ประเมิน 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ทั้ง 8 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 85 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน85 คน รวม 208คน ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPPiest Model เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ มีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการจัดสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของรัฐบาล ความสอดคล้องของโครงการกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีความเหมาะสมของทรัพยากร ความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมของด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรเข้าใจหลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน การดำเนินการมีความเหมาะสมของระยะเวลา การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น “คัวเงิน คัวเนียม” และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งผู้เรียนและครู

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทักษะความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติรวมทั้งความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี มีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และการมีคุณธรรมนำความรู้

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของสถาบัน ผู้บริหารครูมีการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี ชุมชน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

6. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความมั่นใจในองค์ความรู้ ที่มีอยู่ มีความชำนาญ มีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการแสดงออกด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน ๆ และคนในครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างได้ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

7. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นักเรียนมีความสามารถในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง หรือเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

8. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation) ของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน การถ่ายทอดความรู้ หรือขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในปัจจุบัน

สรุปผลการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โพสต์โดย Amp : [17 มี.ค. 2562 เวลา 18:58 น.]
อ่าน [1775] ไอพี : 124.121.210.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,313 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 39,078 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 14,479 ครั้ง
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 1,614 ครั้ง
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่

เปิดอ่าน 10,878 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 22,172 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 17,816 ครั้ง
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม

เปิดอ่าน 11,236 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 17,156 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 4,007 ครั้ง
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้

เปิดอ่าน 37,962 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 18,250 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 76,297 ครั้ง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

เปิดอ่าน 37,780 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 7,492 ครั้ง
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,361 ครั้ง
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน

เปิดอ่าน 29,575 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 2,985 ครั้ง
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด

เปิดอ่าน 8,924 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 7,776 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ