ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้วิจัย : นางสายชล เป๋าสูงเนิน

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านพองหนีบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ปีที่วิจัย : 2560

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านยพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพื่อพัฒนาห้องสมุด 3 ดีนนน โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 3) เพื่อศึกษาผลนนการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 4 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบยยยสัมภาษณ์สภาพการดำเนินการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ และแบบสอบถามสภาพการยยยดำเนินการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละยยย (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการดำเนินการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี พบว่า หนังสือและสื่อการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ประเภทของหนังสือไม่เหมาะสมต่อผู้เรียน หนังสือส่งเสริมการอ่านมีน้อย สภาพชำรุด มีปริมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตขาดประสิทธิภาพ ด้านบรรยากาศและสถานที่ดี พบว่า สถานที่คับแคบ สภาพอับชื้น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดวางหนังสือไม่เป็นหมวดหมู่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการจัดมุมให้ความรู้ต่างๆ ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรมดี พบว่า ครูที่รับผิดชอบเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดขาดความรู้ความเข้าใจในงานบริการห้องสมุด การจัดนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อยไม่หลากหลายไม่ตอบสนองต่อความสนใจและการเรียนรู้ของผู้เรียนขาดความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายยยยยประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า เป็นการประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดตามองค์ประกอบของห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย หนังสือและสื่อการนเรียนรู้ดี บรรยากาศและสถานที่ดี บรรณารักษ์และกิจกรรมดี ดำเนินการ 2 วงรอบ

3. ผลการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี พบว่า มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยยยเนื้อหาสาระที่เรียนในปัจจุบัน มีสภาพพร้อมใช้งานหลากหลายเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบรรยากาศและสถานที่ดี พบว่า มีพื้นที่กว้างขวาง ห้องสมุดมีการจัดมุมที่หลากหลาย เช่น มุมนักอ่าน มุมท่องโลกอินเทอร์เน็ต มุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมสร้างสรรค์ มุมเกมการศึกษา มุุมดูหนัง ฟังเพลง มีการจัดสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้บริการ บริเวณห้องสมุดมีความสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรมดี พบว่า ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย จัดหมวดหมู่หนังสือ ดำเนินงานห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมภาษาพาเพลิน กิจกรรมยยหนังสือที่รัก กิจกรรมภาษาไทยและสุภาษิตวันละคำ กิจกรรมต้นไม้พูดได้ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมเรียนรู้ก้าวไกลกับ ICT กิจกรรมหนังสือภาพเล่มใหญ่ (Bigbook) กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียน และกิจกรรมเสียงตามสาย ด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นยยย ร้อยละ 24.09 ค่าเฉลี่ยโดยรวมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.97

โพสต์โดย สายชล : [19 มี.ค. 2562 เวลา 16:35 น.]
อ่าน [1984] ไอพี : 223.24.148.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป

เปิดอ่าน 15,790 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 71,669 ครั้ง
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร

เปิดอ่าน 25,177 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 5,545 ครั้ง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง

เปิดอ่าน 29,910 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 10,871 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี

เปิดอ่าน 14,596 ครั้ง
วัยไหนให้ดูทีวี
วัยไหนให้ดูทีวี

เปิดอ่าน 10,159 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 406,442 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 39,207 ครั้ง
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น

เปิดอ่าน 24,881 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 4,808 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6

เปิดอ่าน 93,823 ครั้ง
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด

เปิดอ่าน 45,431 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,127 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 9,591 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 19,944 ครั้ง
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

เปิดอ่าน 18,648 ครั้ง
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

เปิดอ่าน 9,991 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ