ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ โรงเรียนเทศบาล 1

ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย นายสุบิน ทองน้อย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน 53 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน โดยเลือกวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaires) และการบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า

1.1 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมากทุกส่วน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาในระบบ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้านการศึกษานอกระบบ

1.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ พบว่า 1) ด้านความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัญหาการจัดประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายภาระงาน และความเข้าใจในการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของชุมชน 2) ด้านการศึกษาในระบบ ปัญหาการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เน้นการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีข้อมูลเพียงพอ 3) ด้านการศึกษานอกระบบ ปัญหาความไม่ชัดเจนของภาระงาน หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของเด็กและชุมชน ความร่วมมมือของคณะกรรมการเมื่อฝ่ายงานอื่นต้องการให้เข้าร่วม การแก้ปัญหาไม่เป็นระบบ และ 4) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ปัญหาช่องทางในการประสานงานกับทุกฝ่าย และความไม่หลากหลายของการจัดสรรมรัพยากรท้องถิ่น

2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ดังนี้ 2.1 ด้านความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเข้าใจบทบาทของตนเองและควรเสริมสร้างประสบการณ์เรื่องบทบาทและหน้าที่ เช่น การกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง วางแผนกำหนดเวลาและกรอบการทำงานของสถานศึกษาให้ชัดเจนให้เหมาะสม และการจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่น ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งต้องมีส่วนร่วมในการดูแลกำกับติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปแผนพัฒนาการศึกษา 2.2 ด้านการศึกษาในระบบพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วนร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีส่วนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มากขึ้น แนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้มากขึ้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในและให้ความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ สถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 2.3 ด้านการศึกษานอกระบบพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการฝึกอบรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 2.4 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษาควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่ประสานความร่วมมือการทำงานกับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์โดย บิน : [21 มี.ค. 2562 เวลา 04:51 น.]
อ่าน [1993] ไอพี : 202.44.210.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,327 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 12,607 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

เปิดอ่าน 20,821 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 8,958 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 35,433 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 11,234 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?

เปิดอ่าน 14,076 ครั้ง
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน

เปิดอ่าน 23,627 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 95,926 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 19,359 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 376,371 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 10,950 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 13,832 ครั้ง
ใครต้องฉีด วัคซีนป้องกันหวัด
ใครต้องฉีด วัคซีนป้องกันหวัด

เปิดอ่าน 9,224 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 84,460 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,699 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

เปิดอ่าน 29,131 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 8,996 ครั้ง
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"

เปิดอ่าน 18,207 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ