ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การศึกษาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพ

และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นายสุทธินันท์ พุทธเจริญ

ปีที่รายงาน 2561

หน่วยงาน โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพก่อนเรียนและหลังเรียน ของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ5) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จานวน 16 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ ในการรายงานประกอบด้วย 1)ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ จานวน 7 ชุด 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 4) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ และ5)แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ สถิติ t - test (Dependent Samples) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง

ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.98/82.81 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ที่กา หนด 80/80

2. การทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว หาค่าดัชนี

ประสิทธิผล จากการทา แบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพก่อนเรียนและหลังเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนของการหาค่าประสิทธิผล ของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7358

หมายความว่า ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้ด้วยการหาค่าประสิทธิผลของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ

73.58

3. คะแนนประเมินผลหลังการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความแตกต่างกับคะแนน

ประเมินผล การเรียนก่อนเรียนด้วยการใช้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพ

และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

ค่าเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 16.00 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ 6.88 นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน

วิชา ศิลปะพื้นฐาน 1 ศ 21101 เรื่อง ทัศนธาตุ สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีการหาประสิทธิภาพ

ของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง

ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มาประกอบการจัดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

4. ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

วาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก( =

4.47, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ เรื่องการเรียนรู้ทีละ

น้อยทา ให้เข้าใจได้ดีและไม่เบื่อหน่าย ( = 4.63, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่

นา ไปใช้ในชีวิตประจา วันได้ ( = 4.56, S.D. = 0.51) และได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข( =

4.56, S.D. = 0.51)

โพสต์โดย อ้อม : [21 มี.ค. 2562 เวลา 17:01 น.]
อ่าน [1821] ไอพี : 223.206.234.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,003 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 8,053 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 32,309 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 17,040 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 13,534 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 1,126 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้

เปิดอ่าน 14,424 ครั้ง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง

เปิดอ่าน 10,843 ครั้ง
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"

เปิดอ่าน 14,342 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 12,906 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 10,985 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 25,989 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 12,169 ครั้ง
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว

เปิดอ่าน 30,390 ครั้ง
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,629 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 31,770 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 16,167 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF

เปิดอ่าน 23,813 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 16,344 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 27,505 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ