ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประเมิน : นายวุฒิพล ช้างเผือก

โรงเรียน : โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ปีที่ประเมิน : 2560

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองการประเมิน CPO (CPO’S Evaluation Model) ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (3) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของ ผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 15 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร-ครู จำนวน 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจำนวน 4 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ครูผู้สอนที่รับการนิเทศ และคณะกรรมการสถานศึกษา สำหรับใช้ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) จำนวน 43 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .975

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ครูผู้สอนที่รับการนิเทศ

ใช้ประเมินด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) จำนวน 55 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ .979

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ใช้ประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) คือประสิทธิภาพการสอนของครู จำนวน 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .973

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับการนิเทศ ใช้ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความต้องการจำเป็นของโครงการ (Need Assessment) รองลงมา คือ

ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (Process) พบว่า ทั้งด้านการดำเนินกิจกรรมโครงการ (Activity) และช่วงเวลาการดำเนินการ (Timing) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้างความชัดเจน

ในบทเรียน รองลงมา คือ การทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการวางแผน

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก

5. คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการตามเกณฑ์คุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ 3

โดยสรุปผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล

วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ พบข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น ดังนี้

- ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบในการนิเทศต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มอบหมายงานให้คณะทำงานได้เหมาะสม

- ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) มีการวางแผนและกำหนดทางเลือก วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการนิเทศ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการนิเทศ

- ด้านผลผลิต (Outcome) ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพ 3 ทุกด้าน

โดยมีด้านที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรมีการพิจารณาหาแนวทางพัฒนาส่งเสริม คือ การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งจะนำมาพิจารณาในการวางแผนดำเนินงานบริหารสถานศึกษาในลำดับต่อไป

โพสต์โดย เธียร : [22 มี.ค. 2562 เวลา 07:01 น.]
อ่าน [292] ไอพี : 159.192.99.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ