ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเกตุสุดา คราวจันทึก

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ผู้วิจัย นางเกตุสุดา คราวจันทึก

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” และ4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยดำเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษา

บริบท วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอน

ระยะที่ 3 นำรูปแบบการสอนไปใช้และประเมินประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนรู้ คือ รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้

ประกอบรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ แบบ

สังเกตพฤติกรรม และบันทึกอนุทินของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1. ได้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการสอน 3.1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Stimulus)

3.2) ขั้นการเรียนรู้ (Active Learning) ใช้กระบวนการใส่ใจการเสนอตัวแบบในกระบวนการจดจำ กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และกระบวนการจูงใจเสริมแรง 3.3) ขั้นเห็นคุณค่า (Valuing) 3.4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 7) การนำไปใช้

2. รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” มีดัชนีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/86.33 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5257

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือนร้อนอาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้มด้วยแรงกายและสติปัญญา ผลจากการวัดจากแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะที่วัดก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 64.62 คิดเป็นร้อยละ 71.80 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 77.70 คิดเป็นร้อยละ 86.33

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” มีความรู้สึก ความคิด และคุณลักษณะนิสัย ได้แก่ ความสนใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ซึ่งผู้วิจัย และครูประจำชั้นได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมและให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนเท่ากับ 73.50 คิดเห็นร้อยละ 81.67

โพสต์โดย ไทย : [23 มี.ค. 2562 เวลา 16:29 น.]
อ่าน [1670] ไอพี : 223.205.247.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ