ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึก

ชื่อเรือง รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

ผู้วิจัย ปพิธพิน พูลพุทธา

สถานที่ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผน 2) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 พบว่า กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค MDDCES model ในวิชาการงานอาชีพ เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

M = MOTIVATION = การจูงใจ หมายถึง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (MOTIVE) ในการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

D = DEMONSTRATION= การสาธิต หมายถึง ครูสาธิตและแสดงให้ดู โดยลงมือกระทำในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

D = DO = การปฏิบัติ หมายถึง การกระทำซึ่งในที่นี่ จะเกี่ยวข้องกับงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้กระทำในวิชาการงานอาชีพ

C = CREATIVE THINKING = ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ให้นักเรียนเกิดการคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

E = EVALUATION = การประเมินผล หมายถึง ครูวัดผลและประเมินผลกิจกรรม ตามระบบการตัดสินผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้ (K) ทักษะ (P) และ เจตคติ (A) รวมถึงสมรรถนะ(C) ในเชิงคุณภาพ

S = SELLING = การขาย หมายถึง ให้นักเรียนรู้จักการทำมาหากิน เรียนรู้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการจากผู้ขายไปสู่ผู้บริโภคโดยใช้เงินเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยน

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.64 คิดเป็นร้อยละ 35.57 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.27 คิดเป็นร้อยละ 83.18 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยด้วยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบฯ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.02) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =0.80)

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [23 มี.ค. 2562 เวลา 20:38 น.]
อ่าน [1663] ไอพี : 223.206.233.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ