ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T

คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะครู/การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T

ผู้วิจัย : นางสาววชิราภรณ์ จุลราลัย

สังกัด : เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T ก่อนและหลังการทำ PLC 2) เพื่อพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T ด้วยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 15 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการตามขั้นตอน PAOR ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching Techniques) 2 วงรอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึก และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T ของครูมีคะแนนเฉลี่ย 5.6 คิดเป็นร้อยละ 37.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 ซึ่งแสดงว่าครูแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับต่ำ และผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T ครูมีคะแนนเฉลี่ย 13.15 คิดเป็นร้อยละ 87.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5Tอยู่ในระดับดีมาก หรือหากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจะพบว่าหลังการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T สูงกว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T

2. การพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามขั้นตอน PAOR ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching Techniques) และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานของครูที่เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์ PCL มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบรรยายให้ความรู้ 2) การฝึกปฏิบัติ และการนิเทศ 3 กิจกรรม ได้แก่ การให้คำปรึกษาและแนะนำ การสังเกตการณ์สอนของครู การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.2 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศ ได้แก่ การให้คำปรึกษาและแนะนำโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching Techniques) การสังเกตการณ์สอนใน ชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การศึกษาเอกสารเพิ่มเติม พบว่า สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำหน่วยการเรียนรู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม มีสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เนื้อหาสาระ เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

โดยสรุป การพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 5T ทั้ง 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาPLC และการนิเทศภายใน ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5T อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานได้ในระดับที่เหมาะสม

โพสต์โดย วชิราภรณ์ จุลราลัย : [26 มี.ค. 2562 เวลา 22:53 น.]
อ่าน [1819] ไอพี : 171.5.241.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,410 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 16,528 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 16,849 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม

เปิดอ่าน 18,376 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 19,288 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 7,346 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 26,923 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 254,917 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 6,965 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

เปิดอ่าน 27,507 ครั้ง
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ

เปิดอ่าน 39,620 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 61,102 ครั้ง
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?

เปิดอ่าน 10,402 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 37,916 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 10,988 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,515 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 24,534 ครั้ง
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ

เปิดอ่าน 369,605 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 11,425 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 10,033 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ