ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชตวัน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชตวัน

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้ประเมิน นายวราวุธ จรัสธิอวน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินงานของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านผลกระทบของโครงการ และเพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุง และพัฒนา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยใช้ CIPPI Evaluation Model ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 กรรมการสถานศึกษา และผู้ประกอบอาหาร ของโรงเรียนบ้านเชตวัน ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 116 คน โดยเครื่องมือเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ นำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินตามรูปแบบ CIPPI Evaluation Model มี 5 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีการเตรียมการก่อนดำเนินโครงการและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน โรงเรียนมีนโยบายในการจัดการเรียนรู้เพื่ออาหารกลางวันแบบบูรณาการใน ระดับมากและโรงเรียนมีความพร้อมในการนำผลผลิตด้านการเกษตรของนักเรียนไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน อยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ด้านปัจจัย พบว่า โดยรวมมีความพร้อมด้านปัจจัยในการสนับสนุนการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู้และมีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการ มีการนำชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการ มีการวางแผนการสอนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับกิจกรรมของโครงการ มีโรงอาหารเป็นสัดส่วน ถาวร สะอาดและปลอดภัย มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง มีงบประมาณดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากราชการและภาคเอกชนอยู่ในระดับปานกลาง และมีจำนวนบุคลากรต่อภาระงานของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวม มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการและกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวันครบทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมผลผลิต ขั้นตอนการเตรียมอาหาร ขั้นตอน

การประกอบอาหาร ขั้นตอนการรับประทานอาหาร ขั้นตอนการเก็บและการล้าง ขั้นตอนการจัดการ และขั้นตอนการถนอมอาหาร

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวม ผลของการดำเนินงานตามโครงการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ทุกวันเปิดเรียน ทำให้ภาวะทุพโภชานการลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีมารยาทและสุขนิสัยในการรับประทานอาหารดีขึ้น และมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์

1.5 ด้านผลกระทบ พบว่า โดยรวม ผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากผลผลิตของโครงการ ที่มีต่อ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยมีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด ทำให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เกิดทักษะจากการปฏิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และรู้จักปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเชตวัน ได้แก่ ทางโรงเรียนควรจัดให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทำกิจกรรมของโครงการอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นประจำทุกปี ควรมีการวางแผนจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการจากภาคเอกชนก่อนดำเนินโครงการ ควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆโดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ควรมีการวางแผนจัดเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรให้เพียงพอ ควรให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มสาระวิชาในการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวันให้มากขึ้นและควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบวงจรทั้ง 7 ขั้นตอนให้มากกว่าเดิม ควรส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น ควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ ควรแจ้งข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการให้ผู้ปกครองรับทราบ ควรจัดให้มีบุคลากรในชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชนและควรส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ด้วยการอบรมและศึกษาดูงานโครงการต่างๆที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

โพสต์โดย Warawut : [4 พ.ค. 2562 เวลา 10:17 น.]
อ่าน [1446] ไอพี : 171.4.247.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ