ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย STE

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

1. ชื่อ BP Learning English for Sustainable Development by STE

(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย STE )

2. ข้อมูลทั่วไปของการพัฒนา

2.1 ชื่อผู้พัฒนา นางสาววชิรา บุญเกื้อ ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

2.2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนาBP

3.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อย่างยั่งยืน

3.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

3.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

3.4 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมก้าว

สู่ประชาคมอาเซียน

4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน

5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้น ของ สพท./สพป./สถานศึกษา

การเสริมสรางสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเปนภาษา อังกฤษของคนไทย จัดเปนความจาเป นเรงดวนของประเทศไทยในปจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษาอังกฤษยังอยู ระดับต่ามาก ขณะที่ ตองเรงพัฒนาประเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะ การคาการ ลงทุน การเชื่อมโยงระหวางประเทศ และการเขา รวมเปนสมาชิก ของประชาคมอาเซียนที่ใชภาษาอังกฤษ เปนภาษากลางหรือภาษาที่ใชใน การทางาน การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเปนนโยบายสาคัญ ทกี่ ระทรวงศึกษาธิการประสงค์ให้สถานศึกษาเรงดาเนินการใหเกิดผลสาเร็จ ดังนั้นครูผูสอนภาษาอังกฤษและ บุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป นไปใน ทิศทางที่สอดคลองกับนโยบาย มีเปาหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณ ของการจัด การศึกษา โดยเนน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ ยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผลตอความสาเร็จในการ พัฒนา สมรรถนะดานภาษาอังกฤษของผูเรียนและความพรอมของประเทศใน การกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อยางมั่นใจตอไป (สถาบันภาษาอังกฤษ. 2558 : 1)

เนื่องดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะ และทักษะ การใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชเปนเครื่องมือใน การแสวงหา องคความรูเพื่อการพัฒนาตน อันจะนาไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ และการเตรียม ความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพื่อใหบรรลุเปา หมายดังกลาวโรงเรียนบ้านลาดใหญ่จึงดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของ กระทรวงศึกษาธิการจึง กาหนดการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อใหนักเรียนได ตระหนักถึงความจาเปนที่จะตองพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ และทักษะตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด จึงไดจัดทาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังที่ตั้งไว้

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่ประสบความสาเร็จ เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านสื่อ

5

การเรียนรู้ ฯลฯ ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา ภาษาอังกฤษของประเทศอยู่ในระดับต่า ซึ่งตัวบ่งชี้สาคัญที่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนก็คือ ผลการสอบ ระดับชาติ(NationTest)และO-Net จะเห็นได้ว่าคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษจัดอยู่ในระดับต่าใน ทุกๆปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกาลังประสบปัญหา ซึ่งต้องได้รับการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ทางภาษาให้กับผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นก็คือ สื่อการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มี ประสิทธิภาพนั้น หากมีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับผู้เรียนย่อมสามารถเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโดยใช้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) , วิธีการสอนแบบ Think Phonics และกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Activity เป็น ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะทางภาษายังมีส่วนในการช่วย พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกประการหนึ่ง

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่จึงได้นานวัตกรรม และกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่คือ Smart Classroom, Think Phonics และ English Activity เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในปัจจุบัน กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต้องมีการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันเพื่อความก้าวหน้าทางด้านการเมืองความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมและ วัฒนธรรมอาเซีบนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความ พร้อมต่อปรากฏการณ์ ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทาปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากเมื่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศย่อมมีการใช้ภาษาประจาชาติของประเทศต่างๆซึ่งทาให้มีความหลากหลายทางภาษาเกิดขึ้นใน ประชาคมอาเซียน เมื่อมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันปัญหาที่อาจจะตามมาก็คือปัญหาทางด้านการสื่อสาร นั่นหมายความว่าเพราะอาจเกิดการไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เนื่องจากสื่อสารกันคนละ ภาษานั่นเอง ดังนั้นภาษาที่จะเป็นตัวกลางสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสื่อสารก็ คือ ภาษาอังกฤษ หากผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารแล้วย่อมเกิดความเข้าใจตรงกัน และส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.

ฉะนั้น โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แนวปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตและเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวคิด หลักการทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP

6

การสอนตามแนวสื่อสาร (Communicative Language Teaching CLT นอกจากการสอนเพื่อการ สื่อสารแล้วยังมีวิธีการสอนภาษาอังกฤษอีกมากมายที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้เป็น อย่างดี ปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิด แต่ละแนวคิดช่วยสร้างความคิดที่ เป็นระบบให้แก่ครูผู้สอน ช่วยให้ทราบการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดเหล่านี้ช่วยครูผู้สอนตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอน การเลือก กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การเลือกสื่อการเรียนรู้ควรเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและ สถานศึกษา

สรุปได้ว่าได้ว่า กิจกรรมที่ครูผู้สอนใช้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้เรียนได้มี โอกาสใช้ภาษาในการสื่อสาร กาหนดวัตถุประสงค์ในการพูด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายได้ อย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นกิจกรรมการฝึกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ผู้เรียน สามารถนาเอากิจกรรมจากการพูด ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร นาไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้

ดังงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กิจกรรมทาง ภาษาเพื่อการสื่อสารดังนี้

ธุวพร ตันตระกลู (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีประทุม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมมีความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนการทดลองอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.86 โดยพบว่านักศึกษาที่มี ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่มนระดับดี ร้อยละ 13.3 หลังการทดลองพบว่านักศึกษา สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากร้อยละ 93.3

7. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้

- ประชากรที่ใช้ในปฏิบัติการที่เป็นเลิศครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จานวน 373 คน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- การสร้างและทดลองใช้เครื่องมือ - การดาเนินกิจกรรม

- ประเมินผลการดาเนินการ

7

+

1

2

Smart Classroom หมายถึง ห้องเรียนอัจฉริยะที่ใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ การเขียน

Think Phonics หมายถึง วิธีการสอนแบบการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่ถูกต้อง ซึ่ง ต้องออกเสียงจากฐานกรณ์ (อวัยวะที่ใช้ออกเสียง) ให้ถูกต้องจึงจะออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ซึ่ง เป็นการฝึกทักษะทางการพูดให้แก่ผู้เรียน

English Activity หมายถึง กิจกรรมการเรียนการรู้จากประสบการณ์จริงด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อนักเรียนมีความรู้ทางภาษาจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะและวิธีการสอนแบบการฝึก ออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ แล้วสามารถร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข

Listening หมายถึง กิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะการฟัง โดยฟังจากครู สื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน อัจฉริยะ วิธีการสอนแบบการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ และกิจกรรมภาษาอังกฤษ

Speaking หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ กับครูผู้สอนในห้องเรียนอัจฉริยะและจากการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงแบบ Think Phonics

Reading หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านข้อมูล เรื่องราวจากเอกสารประกอบการ เรียน และคาถามจากแบบฝึกหัดการทากิจกรรมภาษาอังกฤษได้

Writing หมายถึง กิจกรรมที่ฝึกทักษะการเขียนให้แก่นักเรียนโดยให้นักเรียนเขียนบรรยายข้อมูล เรื่องราวจากสิ่งที่ได้จากการฟงั และเขียนคาตอบจากแบบฝึกหัดการทากิจกรรมภาษาอังกฤษ

8. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษซึ่งนาไปใช้ใน

ชีวิตประวันได้

- นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

- นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

9. ปัจจัยความสาเร็จ

9.1 การดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์โรงเรียนในฝันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ

ด้วยตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอ

9.2 การดาเนินการตามความต้องการของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษโรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างเพียงพอและครบครัน

9.3 การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในการดาเนินกิจกรรมได้แก่คณะครูนักเรียน คณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

10. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) จากการปฏิบัติการที่เป็นเลิศนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนสามารถ

ทาให้ประสบความสาเร็จได้หากได้รับความร่วมมือจาก ครู นักเรียน ปกครอง ชุมชม องค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

11. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

- ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ให้นาเสนอการ ประกวดผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนยอด เยี่ยม รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 และรางวัลเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นาเสนอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์โดย วชิรา บุญเกื้อ : [2 ส.ค. 2562 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [3410] ไอพี : 182.232.26.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,224 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 19,258 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 50,574 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 46,745 ครั้ง
สักวา
สักวา

เปิดอ่าน 13,121 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 14,185 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 14,267 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

เปิดอ่าน 16,652 ครั้ง
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
ประวัติการผลิตเบียร์
ประวัติการผลิตเบียร์

เปิดอ่าน 4,319 ครั้ง
ภาษาอีสานน่ารู้
ภาษาอีสานน่ารู้

เปิดอ่าน 12,284 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 17,566 ครั้ง
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป

เปิดอ่าน 26,260 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 11,163 ครั้ง
การศึกษาในกะลา
การศึกษาในกะลา

เปิดอ่าน 17,578 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 40,249 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
เปิดอ่าน 63,974 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เปิดอ่าน 13,353 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
เปิดอ่าน 13,256 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
เปิดอ่าน 12,406 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ